منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

محیط مجازی پایتون