منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدت زمان Login

بنام زیبای مطلق

برای اینکه بدونید سیستم چند ساعته روشنه از دستور who در ترمینال استفاده کنید.

11
همون طور که توی شکل می‌بینیم :
در خط اول دستور رو اجرا کردیم
در خط دوم tty7 نشون میده که ما داریم از رابط گرافیکی استفاده می‌کنیم
نکته: برای وارد شدن به محیط متنی از Alt + ctrl + F1 تا F6 استفاده می‌کنیم.
نکته: برای برگشت به محیط گرافیکی از Alt + ctrl + F7 استفاده می‌کنیم.
در خط سوم زمان آغاز کار(روشن شدن سیستم) را نشان می‌دهد.

یا علی
برچسب ها :