منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت ساده تر فایل ها در اوراکل توسط ویزگی OMF

 OMF مخفف Oracle Managed Files امکان مدیریت ساده تر فایل ها در بانک اطلاعاتی اوراکل را فراهم می کند. با فعال کردن OMF از این پس بجای مدیریت فایل ها توسط سیستم عامل و مدیریت دستی آنها توسط مدیر OMF مدیریت فایل ها را به عهده می گیرد. با فعال کردن OMF و ایجاد دایرکتوری های در سیستم فایل ـسیستم فایل محلی یا استفاده از AMS) از این پس OMF محل پیش فرض هر فایل را می داند و خودش مسیر و نام آنها را تعیین می کند.بطور مثال بصورت معمول وقتی یک Tablespace را ایجاد می کنید باید با پارامتر datafile مسیر و نامی برای datafile (های) مربوط به tablespace را تعیین کنید. اما با استفاده از OMF دیگر نیازی به استفاده از این پارامتر نیست.OMF با استفاده از فرمت های نامگذاری برای هر نوع فایل اقدام به ایجاد نام های منحصر به فرد می کند\"\"همچنین OMF فایل هایی را که مورد استفاده برای مدت طولانی قرار نمی گیرند بطور خودکار از روی سیستم فایل پاک می کند.OMF می تواند برای مدیریت خودکار موارد زیر استفاده شود.

Tablespaces
Redo log files
Control files
Archived logs
Block change tracking files
Flashback logs
RMAN backups

برای فعال کردن آن باید پارامتر های سیستمی را در اوراکل فعال کنیم تا محل (دایرکتوری) پیش فرض ذخیره فایل ها تعیین شوند. معمولن است ویژگی OMF برای پایگاه داده های کوچک و در ممحیط های آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرند. اما در محیط هایی که از Raw Disks استفاده می شود امکان استفاده از آن نیست. برای پیاده سازی OMF نیاز به تنظیم (مقدار دهی) سه پارامتر زیر است.

  • DB_CREATE_FILE_DEST : از این پارمتر برای تعیین محل پیش فرض قرار گیری Data File ها استفاده می شود. اگر این پارامتر مقدار دهی نشده باشد از محل پیش فرض ذخیره فایل ها در اوراکل استفاده می شود. زمانی که اوراکل را نصب می کنید (بطور مثال در لینوکس) این پارامتر می تواند مقدار نداشته باشد پس تمامی Data File ها در دایرکتوری ORACLE_BASE/oradata/$ORACLE_SID$ قرار می گیرد. اما اگر پارامتر DB_CREATE_FILE_DEST که مقصد (Destination) فایل های Data File را تعیین می کند به یک مسیر مقدار دهی شود از این پس برای ذخیره فایل ها با نامی منحصر به فرد برای آنها توسط OMF استفاده می شود. برای نمایش مقدار فعلی این پارانتر از دستور زیر استفاده کنید.

;show parameters db_create_file_dest

  • DB_CREATE_ONLINE_DEST_n : از این پارامتر برای تعیین محل پیش فرض ایجاد فایل های Redo Log و Control File ها استفاده می شود. در صورتی که در زمان ایجاد یک Control File محلی را تعیین نکنید از مقدار این پارامتر استفاده می شود.n عدد از یک تا پنج است و اگر بطور مثال دو پارامتر DB_CREATE_ONLINE_DEST_1 و DB_CREATE_ONLINE_FILE_DEST_2 بصورت خودکار فایل های Redo Log و Control File ها در مسیر اولین پارامتر و یک کپی از آنها در مسیر دومین پارامتر ایجاد می شود که اصطلاح Multiple گویند.(یعنی می توانید 5 کپی از این فایل ها داشته باشید). برای نمایش مقدار فعلی آنها از دستور زیر استفاده کنید.

;show parameters db_create_online_log_dest

NAME                     TYPE     VALUE
———————————— ———– ——————————
db_create_online_log_dest_1         string
db_create_online_log_dest_2         string
db_create_online_log_dest_3         string
db_create_online_log_dest_4         string
db_create_online_log_dest_5         string

همانطور که می بینید هیچ کدام مقدار دهی نشده اند. پس Redo Log ها کجا ذخیره شده اند. برای اطلاع از محل ذخیره سازی فعلی آنها کافیست دستور زیر را اجرا کنید.

;select group#, member from v$logfile

\"\"

  •  DB_RECOVERY_FILE_DEST : برای تعیین Flash Recovery Area که محلی برای ذخیره فایل های RMAN Backup,Archive Log File و Flashback Log ها که مورد نیاز برای انجام Recovery بانک اطلاعاتی هستند. همچنین در صورتی که هیچ یک از پارامتر های DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST تعیین نشده باشند از مسیر تنظیم شده پارامتر DB_RECOVERY_FILE_DEST برای ذخیره Redo Log و Control File ها استفاده می شود. اما نکته مهم در تنظیم این پارامتر آن است که پیش از تنظیم این پارامتر باید توسط پارامتر DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE مقدار فضای دایرکتوری مورد نظر را تعیین کنید. با استفاده از دستور زیر می تواند مقدار پیش فرض این دو پارامتر را مشاهده کنید.

;show parameters db_recovery_file_dest

NAME                     TYPE     VALUE
———————————— ———– ——————————
db_recovery_file_dest             string     /u01/app/oracle/flash_recovery_area
db_recovery_file_dest_size         big integer 3882M

همچنین می تواند با استفاده از دستور زیر نیز محل پیش فرض Flash Recovery Area را نیز مشاهده کنید.

;select name from v$recovery_file_dest

NAME
——————————————————-
/u01/app/oracle/flash_recovery_area

اگر هیچ یک از پارامتر های دوم و سوم مقدار دهی نشده باشند و تنها اولین پارامتر بعنی DB-CREATE_FILE_DEST مقدار دهی شده با شد تمامی فایل ها در مسیر تنظیم شده برای این پارامتر ذخیره می شوند.می توانید از دستور های alter system یا alter session به ترتیب برای مقدار دهی همیشگی و موقت پارامتر ها استفاده کنید. در صورت استفاده از دستور alter session پس از Exit از Session تغییرات به حالت قبل از اجرای دستور alter session باز می گردند. شکل کلی استفاده از این دستور ها برای مقدار دهی و تغییر مقدار پارامتر ها بصورت زیر است

alter system set PARAMETER_NAME=VALUE

alter session set PARAMETER_NAME=VALUE

تنظیم پارامتر DB-CREATE_FILE_DEST : برای تعیین محل ذخیره تمامی فایل ها مانند Data File,Redo Log File,Control File,Temp File و Block change tracking file استفاده می شود. Block change tracking file فایلی است که به محض تغییری در بلاک های Data File ها یک رونوشت از این بلاک های تغییر یافته در این فایل استفاده می شود و باعث سرعت انجام Incremental Backup ها توسط ابزار RMAN می شود.

;’alter system set db_create_file_dest=’/u01/app/oracle/oradata/oracledb

oracledb نام بانک اطلاعاتی است که باید فایل ها برای آن ایجاد شوند و این یعنی که برای هر پایگاه داده باید بصورت مجزا این تغییرات داده شوند.در صورت موفق بودن اجرای دستور بالا پیغام System altered داده می شود.

تنظیم پارامتر DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n : از مسیر هر یک از این پارامتر ها برای ذخیره Redo Log و Control File ها استفاده می شود. تعیین دو پارامتر DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1 و DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_2 یا بیشتر باعث ایجاد دو یا حداکثر پنج کپی از فایل های  Redo Log و Control File می شود. با تعیین این پارامتر ها دیگر از محل های تعیین شده توسط DB_CREATE_FILE_DEST یا DB_RECOVERY_FILE_DEST استفاده نمی شود.

;’alter system set db_create_online_log_dest_1 = ‘/u02/oradata
;’alter system set db_create_online_log_dest_2 = ‘/u03/oradata

همچنین از این لینک می توانید مثال هایی از ایجاد فایل ها تحت استفاده از OMF را بخوانید. همچنین فرمت نام گذاری فایل ها بصورت جدول شکل زیر است که در آن : u% یک عدد ۸ رقمی منحصر به فرد و t% نام Tablespace و g% شماره یا #Group گروهی که Redo Log File متعلق به آن است.

\"\"برچسب ها : , , , ,