منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت Redo Log ها و Archive Log ها – بخش سوم

 در اوراکل فایل های Redo Log برای ثبت تمامی رویداد های رخ داده شده در پایگاه داده (تاریخچه ای از رخ دادها) استفاده می شوند. فایل ها را می توان گروه بندی و سپس به هر گروه اعضایی داد که بصورت همزمان روی اعضای یک گروه نوشته خواهد شد. بر این اساس پایگاه داده اوراکل می تواند در دو حالت ARCHIVEDLOG و NOARCHIVEDLOG قرار دارد که در اولین حالت فایل های Redo Log برای اعمالی مانند ترمیم و بدست آوردن تاریخچه استفاده از پایگاه داده آرشیو می شوند که اصطلاحن می گویند Archiving Mode .انجام و تنظیم حالت Archiving به دو صورت خودکار (Automatic) و دستی (Manual) می تواند صورت بگیرد. انجام آرشیو کردن Redo Log ها توسط فرایند ARCn انجام می شود. به محض پر شدن عضوی از یک گروه فایل Redo Log، فرایند یک کپی از آن فایل تهیه و روی رسانه ذخیره سازی مانند دیسک ذخیره می کند.

وقتی پایگاه داده در حالت NOARCHIVELOG باشد فرایند LGWR پس از نوشتن روی آخرین فایل به سراغ اولین فایل رفته و روی آن بزنویسی می کند. حالت NOARCHIVELOG پایگاه داده را از Instance Failure شدن حفاظت می کند ولی از Media Failure محافطت نمی کند. تنها آخرین تغییرات ذخیره شده روی فایل ها برای ترمیم Instance قابل استفاده هستند. همچنین در این حالت نمی توانید Online Tablespace Backup انجام دهید. اما وقتی از حالت ARCHIVELOG استفاده کنید دیگر فرایند LGWR نمی تواند تا زمانی که یک کپی از فایل ذخیره شود، روی آن بازنویسی کند. مطالعه مطلب قرار دادن یک پایگاه داده در حالت ARCHIVELOG.می توانید در هنگام ایجاد پایگاه داده با دستور create database تعیین کنید که آیا در حالت Archiving قرار بگیرد یا نه؟ اگر پارامتری را در این دستور استفاده نکنید بصورت پیش فرض در حالت NOARCHIVELOG قرار می گیرد.

برای انجام دستی آرشیو کردن فایل های Redo Log ها باید مانند آنچه که در این پست گفته شد ابتدا با مجوز sysdba یا کاربر sys وارد شده و سپس پایگاه داده را shutdown کنید. پایگاه داده را بصورت mount شده startup کنید.

connect sys/password as sysdba

shutdown

startup mount

سپس با اجرای دستور alter database به همراه archive manul پایگاه داده را به حالت آرشیو دستی ببرید.

;alter database archivelog manual

سپس با داستور زیر پایگاه داده را برای استفاده تمامی کاربران open کنید.

;alter database open

برای انجام آرشیو دستی باید با مجوز مدیر وارد شده و دستور alter system به همراه archive log all انجام دهید.

;alter system archive log all

حتی زمانی که پایگاه داده در حالت آرشیو خودکار است بازهم می توان آرشیو دستی را انجام داد.

تعیین محل ذخیره سازی آرشیو ها :

پیش از انجام آرشیو فایل ها باید محلی را برای ذخیره سازی فایل ها مشخص کنید. می توانید در یک Single Destination یا Multiplex Destination فایل ها را ذخیره کنید. وقتی از حالت Single استفاده می کنید، می توانید محل ذخیره سازی را در پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST تعیین کنید. و اگر می خواهید بصورت Multiplex باشد می توانید تا 10 محل را توسط پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST_n تعین کنید. یعنی محل هایی مانند LOG_ARCHIVE_DEST_2 , LOG_ARCHIVE_LOG_1 و …برچسب ها : , ,