منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مرتب سازی حروف فارسی در اوراکل

همانطور که می‌دونید مرتب‌سازی حروف فارسی در دیتابیس اوراکل بصورت صحیح انجام نمی‌شه. حال بوسیله statement زیر می‌تونید در دیتابیس اوراکل عمل مرتب‌سازی بر روی اطلاعات فارسی را انجام بدید. شما فقط باید نام جدول و فیلدی را که نیاز دارید مرتب شود را جایگزین کنید.

SELECT
NAME ,FAMILY
FROM EMP
ORDER BY TRANSLATE(LTRIM(RTRIM(FAMILY)),'پچحخدذرزژسشصضطظعغگو','ةحخدذرزسشصض×طظعغـàه')

نکته: در صورتیکه برای کارکتر 'ک' از کد اسکی 123 استفاده شده باشد آن کلمه ای که با این کارکتر باشد باید در مرتب‌سازی در ابتدا آورده می‌شود. برای تصحیح کردن می‌تونید بصورت زیر عمل کنید.

SELECT
NAME ,FAMILY
FROM EMP
ORDER BY TRANSLATE(LTRIM(RTRIM(replace(FAMILY,chr(152),chr(223)))),'پچحخدذرزژسشصضطظعغگو','ةحخدذرزسشصض×طظعغـàه')