منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مشاهده ارتباطات بین دو نشانی IP

در رابط wnbox  گرینه IP Accounting  را فعال نمایید .

دسترسی به WWeb Access   را نیز فعال کنید . threshold  را ترجیحا از میزان پیش فرض تغییر ندهید ، دو برایر میزان آن ضربدر 100 میزان حافظه مصرفی را مشخص می کند ، افزایش بی حساب آن ممکن است منجر به کمبود RAM سیستم شود .

برای تقویت امنیت ، بهتر است نشانی هایی که امکان دسترسی را دارند محدود کنید .

بعد از همه این کارها میتوانید از مسیر http://router-ip/accounting/ip.cgi  ارتباطات / مبدا و مقصد / بسته و حجم ارتباطات را مشاهده نمایید .

هر با مشاهده نشانی فوق ، ترافیک را نمایش می دهد برای مشاهده بعدی باید صفحه را Refresh  نمایید .برچسب ها :