منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی و نصب مخزن IUS برای Enterprise Linux

Package

یکی از مخازن مورد نیاز برای توزیع های سازمانی لینوکس  (Enterprise Linux distributions) مخزن IUS می باشد که یک مخزن جامعه محور می باشد و بسته های به روز را برای توزیع های سازمانی لینوکس مانند RHEL و CentOS فراهم می کند.جهت نصب این مخزن کافیست تا مراحل ساده ی زیر را انجام دهید :

 

 

نصب مخزن IUS بر روی RHEL 5 :

 

#rpm -ivh https://rhel5.iuscommunity.org/ius-release.rpm

 

نصب مخزن IUS بر روی RHEL 6 :

 

#rpm -ivh https://rhel6.iuscommunity.org/ius-release.rpm

 

نصب مخزن IUS بر روی RHEL 7 :

 

#rpm -ivh https://rhel7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

نصب مخزن IUS بر روی CentOS 5 :

 

#rpm -ivh https://centos5.iuscommunity.org/ius-release.rpm

 

نصب مخزن IUS بر روی CentOS 6 :

 

#rpm -ivh https://centos6.iuscommunity.org/ius-release.rpm

 

نصب مخزن IUS بر روی CentOS 7 :

 

#rpm -ivh https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

 

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,