منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی کتاب: خلاصه ۵۰ کتاب برتر در زمینه خودیاری

سلام \':)\'

دیروز مطالعه کتاب «خلاصه ۵۰ کتاب برتر در زمینه خودیاری»‌ را تمام کردم. از لحاظ محتوا کتاب فوق العاده ای بود. از نظر ترجمه هم خیلی خوب بود

\"\"

«خلاصه ۵۰ کتاب برتر در زمینه خودیاری»

معرفی
این کتاب شامل ۵۰ فصل می باشد که هر فصل آن به ۳ بخش تقسیم می شود. بخش اول پاراگراف های برگزیده ای از متن کتاب به همراه معرفی کتاب های مشابه می باشد. بخش دوم نقد و بررسی کتاب و ویژگی های نویسنده آن می باشد. بخش سوم نیز به زندگینامه نویسنده کتاب می پردازد.
این کتاب در سال ۲۰۰۱ در استرالیا و سپس در آمریکا و اروپا منتشر شده و در سال ۲۰۰۴ میلادی جایزه بنجامین فرانکلین را دریافت کرده است. عنوان انگلیسی این کتاب `50 Self-Help Classics: 50 Inspirational Books to Transform Your Life.` می باشد که به ۱۶ زبان از جمله فارسی ترجمه شده و در ۲۵ کشور به فروش رفته است.
قدیمی ترین کتاب بررسی شده در این کتاب «داماپادا: آموزه های بودا» و تازه ترین کتاب «مارتا بک: در جستجوی ستاره شمال (۲۰۰۱)» می باشد. این کتاب توسط انتشارات راشین و مترجمی خانوم آزاده مبشر و آقای سیامک صادقی خیابانیان در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است. انتشارات راشین در صفحه «خلاصه ۵۰ کتاب برتر در زمینه خودیاری» این امکان را برای خوانندگان خود فراهم کرده است تا ۳ فصل از این کتاب را به صورت رایگان مطالعه نمایند.

بخشی از مقدمه کتاب
«بزرگ ترین کشف انسان معاصر این است که زندگی هر کس می تواند با تغییر فکرش، تغییر کند.» ویلیام جیمز (1842 – 1910)
«عادت های فکری، ثابت و غیرقابل تغییر نیستند. یکی از مهم ترین یافته های علم روان شناسی در 20 سال اخیر این است که انسان می تواند روش فکری خودش را انتخاب کند.» مار تین سلیگمن – نویسنده کتاب خوشبینی آموخته شده
بارها شنیده اید که: «باتغییر دادن فکر و عادتهای ذهنی تان می توانید زندگی تان را تغییر بدهید.» اما آیا هیچ وقت خوب به این جمله فکر کرده اید؟ در کتابی که پیش رو دارید به بررسی بعضی از موثر ترین ایده ها درباره تغییر شخصیت پرداخته ام؛ تغییر کامل و از درون به بیرون.

\"\"

Tom Butler-Bowdon

من این کتاب ها را «آثار برتر خودیاری» می نامم. احتماﻻ شما تعریفی از خودیاری دارید، اما این درک و شناخت شما از خودیاری باید با مطالعه آثار بزرگانی که در این زمینه تحقیق کرده اند و من در این کتاب خلاصه ای از نظرات آنها را جمع آوری کرده ام، عمیق و کامل شود. ار تباطی که بین این آثار وجود دارد این است که همه آنها ناخشنودی و یاس و درماندگی را رد می کنند. البته همه این محققین و نویسندگان، مشکلات و شکست های زندگی را می پذیرند اما معتقدند که انسان نباید در مقابل این ناملایمات و شکست ها تسلیم شود. عمق ناراحتی و شدت شکست مهم نیست، باید بتوانید درک کنید که معنا و مفهوم مشکلات تان چیست و چه اشکالی در فکر و تصمیم هایتان وجود دارد که دچار این سختی ها شده اید. این نکته مهم در دو کتاب یکی از ویکتور فرانکل به نام انسان در جستجوی معنا و دیگری تسلای فلسفه از بوئتیوس (فیلسوف رومی) مطرح شده است. این رویکرد در کمک کردن انسان به خودش اساسی است.

مردم معموﻻ خودیاری را به مشکلات ربط می دهند اما واقعیت این است که بیشتر کتاب ها و نوشته های مربوط به خودیاری درباره امکانات و چیزهای امکانپذیر هستند. کتابهایی که درباره خودیاری هستند به شما کمک می کنند تا مسیر مناسبی را برای خودتان پیدا کنید و بتوانید نگرانی تان را به آرامش و شادی تبدیل کنید یا حداقل شما را تشویق می کنند تا انسان بهتری شوید.

فهرست
در زیر فهرست کتاب های بررسی شده از این کتاب را مشاهده می فرمایید:

١) ﺟِﻴﻤﺰ آﻟِﻦ: ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻲ؛ 1902
٢) ِاﺳﺘﻴﻮ آﻧﺪرﻳﺎس و ﭼﺎرﻟﺰ ﻓﺎﻛﻨِﺮ: ِان ِال ﭘﻲ؛ 1994
٣) ﻣﺎرﻛﻮس اورِﻟﻴﻮس: ﺗﺄﻣﻼت؛ ﻗﺮن دوم
٤) ﻣﺎرﺗﺎ ِﺑﻚ: در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺘﺎره ﺷﻤﺎل؛ 2001
۵) باگاوادگیتا
٦) اﻧﺠﻴﻞ ﻣﻘﺪس
٧) راﺑﺮت ﺑﻼی: ﻣﺮدِ ﻣﺮد؛ 1990
٨) ﺑﻮﺋِﺘﻴﻮس: ﺗﺴﻼی ﻓﻠﺴﻔﻪ؛ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼدی
٩) آﻟِﻦ دو ﺑﺎﺗُﻦ: ﭘﺮوﺳﺖ؛ 1997
١٠) وﻳﻠﻴﺎم ﺑﺮﻳﺠِﺰ: ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ؛ 1980
١١) دﻳﻮﻳﺪ ِﺑﺮﻧﺰ: ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﻲ؛ 1980
١٢) ﺟﻮزف ﻛَﻤﭙِﻞ و ﺑﻴﻞ ﻣﻮﻳِﺮز: ﻗﺪرت اﺳﻄﻮره؛ 1987
١٣) رﻳﭽﺎرد ﻛﺎرﻟﺴﻮن: ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻢاﻫﻤﻴﺖ ﻧﺒﺎش؛ 1997
١٤) دِﻳﻞ ﻛﺎرﻧِﮕﻲ: آﻳﻴﻦ دوﺳﺖﻳﺎﺑﻲ؛ 1936
١٥) دﻳﭙﺎك ﭼﺎﭘﺮا: ﻫﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ؛ 1994
١٦) ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﻛﻮﺋﻠﻴﻮ: ﻛﻴﻤﻴﺎﮔﺮ؛ 1993
١٧) اﺳﺘﻴﻮِن ﻛﺎوی: ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ؛ 1989
١٨) ﻣﻴﻬﺎی ﭼﻴﻜﺴِﻨﺖﻣﻴﻬﺎﻳﻲ: روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ؛ 1990
١٩) داﻻﻳﻲ ﻻﻣﺎ: ﻫﻨﺮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﮕﻲ؛ 1998
٢٠) داﻣﺎﭘﺎدا: آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﻮدا
٢١) وِﻳﻦ داﻳِﺮ: ﺟﺎدوی واﻗﻌﻲ؛ 1992
٢٢) راﻟﻒ واﻟﺪو ِاﻣِﺮﺳﻮن: اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻧﻔﺲ؛ 1841
٢٣) ﻛﻼرﻳﺴﺎ ﭘﻴﻨﻜﻮﻻ ِاﺳﺘﻴﺲ: زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮگﻫﺎ ﻣﻲدوﻧﺪ؛ 1992
٢٤) وﻳﻜﺘﻮر ﻓﺮاﻧﻜِﻞ: اﻧﺴﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﻨﺎ؛ 1959
٢٥) ِﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ: اﺗﻮﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ؛ 1790
٢٦) ﺷﺎﻛﺘﻲ ﮔﺎوِﻳﻦ: ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼق؛ 1978
٢٧) داﻧﻴِﻞ ﮔُﻠﻤﻦ: ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ؛ 1995
٢٨) ﺟﺎن ﮔﺮِی: ﻣﺮدان ﻣﺮﻳﺨﻲ- زﻧﺎن وﻧﻮﺳﻲ؛ 1992
٢٩) ﻟﻮﺋﻴﺰ ﻫِﻲ: ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻦ در ﺳﻼﻣﺖ روح ؛ 1984
٣٠) ﺟِﻴﻤﺰ ﻫﻴﻠﻤﻦ:رﻣﺰ روح ؛ 1996
٣١) ﺳﻮزان ﺟِﻔِﺮز: ﺑﺘﺮس اﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه؛ 1987
٣٢) رﻳﭽﺎرد ﻛُﺦ: ﻗﺎﻧﻮن 80/20؛ 1998
٣٣) ِاِﻟﻦ ﺟِﻲ ﻻﻧﮕِﺮ:ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی و ﻛﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه؛ 1989
٣٤) ﻻﺋﻮ دزو: داﺋﻮدِﺟﻴﻨﮓ؛ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﺳﻮم ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد
٣٥) ﻣﺎﻛﺴﻮِل ﻣﺎﻟﺘﺲ: ﺳﺎﻳﻜﻮ ﺳﺎﻳﺒِﺮﻧِﺘﻴﻚ؛ 1960
٣٦) آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ: اﻧﮕﻴﺰش و ﺷﺨﺼﻴﺖ؛ 1954
٣٧) ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻣﻚﮔﺮا: ﺗﺪاﺑﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ؛ 1999
٣٨) ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر: ﻣﺮاﻗﺒﺖ از روح؛ 1992
٣٩) ﺟﻮزِف ﻣﻮرﻓﻲ: ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ؛ 1963
٤٠) ﻧﻮرﻣﻦ وﻳﻨﺴِﻨﺖ ﭘﻴﻞ: ﻗﺪرت ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪﻳﺸﻲ؛ 1952
٤١) ﻛﺎرول ﭘﻴﻴِﺮﺳﻮن: ﻗﻬﺮﻣﺎن درون؛ 1986
٤٢) ِام ِاﺳﻜﺎت ِﭘﻚ: ﺳﻔﺮی ﺑﻲﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی؛ 1978
٤٣) ِاﻳﻦ راﻧﺪ: اﻃﻠﺲ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮد؛ 1957
٤٤) آﻧﺘﻮﻧﻲ راﺑﻴﻨﺰ: ﻏﻮل درونﺗﺎن را ﺑﻴﺪار ﻛﻨﻴﺪ؛ 1991
٤٥) ﻓﻠﻮراﻧﺲ ِاﺳﻜﺎوِل ﺷﻴﻦ: ﺑﺎزی زﻧﺪﮔﻲ و روش اﻳﻦ ﺑﺎزی؛ 1925
٤٦) ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﺳِﻠﻴﮕﻤﻦ: ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﺪه؛ 1991
٤٧) ﺳﺎﻣﻮﺋِﻞ ِاﺳﻤﺎﻳﻠﺰ: ﺧﻮدﻳﺎری؛ 1859
٤٨) ﭘﻴﻴِﺮ ﺗﻴﺎر دو ﺷﺎردن: ﭘﺪﻳﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن
٤٩) ﻫﻨﺮی دﻳﻮﻳﺪ ﺗﺎرو: واﻟﺪِن؛ 1854
٥٠) ﻣﺎرﻳﺎن وﻳﻠﻴﺎﻣﺴﻮن: ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ؛ 1994

برخی از جملات کتاب
در طول مطالعه کتاب برخی از جملات تاثیرگزار آن را انتخاب کردم تا هر از چند گاهی آنها را مطالعه کنم. در زیر تعدادی از آنها را مشاهده می فرمایید:

 • وقتی تصمیم می گیریم تغییری در زندگی مان ایجاد کنیم (مثلا بچه دار شویم، شغلمان را عوض کنیم یا یکسال استراحت کنیم) صدایی در درون مان اعتراض می کند و می گوید: «اگر این کار را بکنی همه می گویند دیوانه شده ای، همه از تو متنفر می شوند و…» این حالت واقعا ناراحت کننده است. کاری که باید بکنیم این است که بپذیریم «همه» فقط شامل چند نفر هستند. علم روان شناسی این پدیده را تحت عنوان «دیگری تعمیم یافته» می شناسند. مثلا مدت ها طول کشید تا مارتا بک متوجه شود که فقط برای راضی نگه داشتن پدرش است که وقتش را برای نوشتن مطالب طولانی معمولی در یک نشریه دانشگاهی تلف می کند.
 • اگر بدانیم که درباره هر موضوعی ممکن است میلیون ها نقطه نظر وجود داشته باشد، دیگر در برابر چند نفری که در اطرافمان هستند احساس وظیفه نمی کنیم تا طبق میل آنها رفتار کنیم بلکه در عوض با آرامش کامل به دنبال آنچه که می خواهیم می رویم.
 • در داستان مرد مرد، شاهزاده که خودش را به شکل یک شوالیه در می آورد، ابتدا سوار بر یک اسب قرمز رنگ است، سپس سوار یک اسب سفید و در نهایت سوار بر یک اسب سیاه رنگ می شود. این رنگ ها سمبل رشد ذهنی و منطقی مرد در طول حیات هستند: قرمز نماد احساسات تند و روابط جنسی لجام گسیخته در ابتدای جوانی، سفید نماد کار و تلاش برای زندگی بر اسا منطق و قانون و سیاه نماد سطحی از بلوغ و پختگی است که انسانیت و مهربانی مرد در آن امکان شکوفایی پیدا می کند.
 • مهم نیست چه اتفاقی برای انسان می افتد. او همیشه حق انتخاب دارد.
 • وقتی انسان به چیزی عادت می کند دیگر درستی یا نادرستی آن برایش اهمیت ندارد.
 • احساس، تقریبا آخرین عاملی است که باید به آن اعتماد کنیم چون احساس، واقعیت نیست.
 • کمپل در کتاب دیگر خود با نام روش اسطوره، درباره انسان هایی صبحت می کند که در طول زندگی تلاش می کنند تا از نردبان موفقیت بالا بروند، اما در نهایت متوجه می شوند که نردبان را به دیوار اشتباهی تکیه داده اند.
 • نگران وقت های آزادتان نباشید. به هر حال شما انسان هستید نه ماشین
 • بهترین راخ برخورد با مشاجره، دوری از آن است.
 • در گفتگوها اجازه دهید طرف مقابلتان بیشتر از شما صبحت کند.
 • مشکلات همیشه وجود دارند اما بهتر است انسان مشکلاتی را تجربه کند که در جهت خواسته هایش هستند

پیوندها

پی نوشت
من این کتاب رو به همه پیشنهاد می کنم. واقعا کتاب خوبی بود. بخصوص سبک نگارشش که همراه با نقد کتاب ها نوشته شده.

موفق و سربلند باشید \':)\'

\"Share\"/

مطالب مرتبط:

 1. کتاب الکترونیکی معرفی PHP به زبان فارسی
 2. معرفی کتاب: انسان در جستجوی معنی
 3. از سیر تا پیاز HTML در کتاب الکترونیکی آموزش htmlبرچسب ها :