منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مقایسه کدهای متن باز و تجاری

این تصور میان برخی اهالی فناوری وجود دارد که کدهای پروژه‌های متن باز از نظر کیفیت از کدهای تولیدشده شرکتی کم‌ارزش‌تر هستند. شرکت Coverity با بررسی بیش از چند میلیون خط کد متن باز در گزارش سال 2011 نشان داد کیفیت کدهای آزاد با کدهای شرکتی قابل رقابت است.