منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مهاجرت وزارتخانه های عمومی ویتنام به نرم افزارهای آزاد /متن باز

وزارتخانه های عمومی ویتنام در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار است به سمت استفاده از نرم افزارهای متن باز حرکت کنند.