منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

میانبرهای ادیتور vi

با سلام خدمت دوستان . در این پست نگاهی به سویچ ها و کار با ادیتور vi خواهیم انداخت . ویرایشگر vi جز محبوب ترین ادیتور های لینوکسه که به صورت پیش فرض در اغلب توزیع های لینوکس نصبه .

یه سری میانبر جهت راحتی کار داره که به شرح زیر هست :

حرکت نشانگر تایپ :

h – move left
  j – move down
  k – move up
  l – move right
  w – jump by start of words (punctuation considered words)
  W – jump by words (spaces separate words)
  e – jump to end of words (punctuation considered words)
  E – jump to end of words (no punctuation)
  b – jump backward by words (punctuation considered words)
  B – jump backward by words (no punctuation)
  ۰ – (zero) start of line
  ^ – first non-blank character of line
  $ – end of line
  G – Go To command (prefix with number – ۵G goes to line 5)

 حالت ورود یا insert mode

i – start insert mode at cursor
  I – insert at the beginning of the line
  a – append after the cursor
  A – append at the end of the line
  o – open (append) blank line below current line (no need to press return)
  O – open blank line above current line
  ea – append at end of word
  Esc – exit insert mode

 حالت ویرایش یا editing mode

r – replace a single character (does not use insert mode)
  J – join line below to the current one
  cc – change (replace) an entire line
  cw – change (replace) to the end of word
  c$ – change (replace) to the end of line
  s – delete character at cursor and subsitute text
  S – delete line at cursor and substitute text (same as cc)
  xp – transpose two letters (delete and paste, technically)
  u – undo
  . – repeat last command

 انتخاب یا Marking text

v – start visual mode, mark lines, then do command (such as y-yank)
  V – start Linewise visual mode
  o – move to other end of marked area
  Ctrl+v – start visual block mode
  O – move to Other corner of block
  aw – mark a word
  ab – a () block (with braces)
  aB – a {} block (with brackets)
  ib – inner () block
  iB – inner {} block
  Esc – exit visual mode

 visual commands

> – shift right
  < – shift left
  y – yank (copy) marked text
  d – delete marked text
  ~ – switch case

 Cut and Paste

yy – yank (copy) a line
  ۲yy – yank 2 lines
  yw – yank word
  y$ – yank to end of line
  p – put (paste) the clipboard after cursor
  P – put (paste) before cursor
  dd – delete (cut) a line
  dw – delete (cut) the current word
  x – delete (cut) current character

 خروج

:w – write (save) the file, but don’t exit
  :wq – write (save) and quit
  :q – quit (fails if anything has changed)
  :q! – quit and throw away changes

جستجو و جایگزین کردن عبارات

/pattern – search for pattern
  ?pattern – search backward for pattern
  n – repeat search in same direction
  N – repeat search in opposite direction
  :%s/old/new/g – replace all old with new throughout file
  :%s/old/new/gc – replace all old with new throughout file with confirmations

 کار با چند فایل

:e filename – Edit a file in a new buffer
  :bnext (or :bn) – go to next buffer
  :bprev (of :bp) – go to previous buffer
  :bd – delete a buffer (close a file)
  :sp filename – Open a file in a new buffer and split window
  ctrl+ws – Split windows
  ctrl+ww – switch between windows
  ctrl+wq – Quit a window
  ctrl+wv – Split windows vertically

پیروز باشید.

از این مطلب راضی هستید ؟ می خواهید به سایت کمک کنید ؟ رضایت خودتون رو با دونیت به ما اعلام کنید . برای دونیت روی خرید کلیک کنید . با تشکربرچسب ها :