منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نامگذاری دیوایس ها در سولاریس

وقتی برای نخستین بار سیستم عامل یولاریس بوت می شود، یک سلسله مراتب از دیوایس های متصل به سیستم ایجاد می شود. هسته سیستم عامل از این سلسله مراتب برای اختصاص درایور های مناسب به هر دیوایس استفاده می مند. دایرکتوری devices/ شامل این سلسله مراتب دیوایس ها است. در واقع این دایرکتوری به عنوان فضای نام دیوایس های متصل به سیستم بوده و سیستم فایل آن از نوع devfs یا device filesystem است.

df -hF devfs

devices                 0K     0K     0K     0%    /devices/

تمامی دیوایس های متصل به سیستم از دید فیزیکی در این دایرکتوری قرار دارند. دایرکتوری دیگر که با دیوایس ها درگیر است، دایرکتوی dev/ است، با این تفاوت که به عنوان فضای نام برای نامگذاری منطقی دیوایس ها است. در واقع هر دیوایس در زیر دایرکتوری devices/ دارای نام فیزیکی یا Physical Name و در زیر دایرکتوری dev/ دارای نام منطقی یا Logical Name است.

هر فایل زیر دایرکتوری dev/ یک لینک به یک فایل در زیر دایرکتوری devices/ است. شکل زیر یک خط از خروجی دستور ls -l در زیر دایرکتوری dev/ و مربوط به دیسک متصل به سولاریس است. همانطور که می بینید یک link به یک فایل در زیر دایرکتوری devices/ است.

solaris_disk_name1

تا به اینجا هر دوایس (هر دیسک) دارای دو نام فیزیکی که مسیر کاملی به دیوایس در زیر دایرکتوری devices/ و مورد استفاده هسته سیستم عامل و همچنین نام منطقی دیوایس در زیر دایرکتوری dev/ و لینکی به یک فایل در زیر دایرکتوری devices/ آشنا شدیم. نام های فیزیکی در زمان اتصال دیوایس به سیستم ایجاد می شوند. نام های منطقی مورد استفاده دستور های سیستمی (مانند دستور format) قرار می گیرند.

هر دیوایس نام سومی که Instance Name نیز گفته می شود را دارند. Instance Name ها نام های مخفف کرنلی هستند که به هر دیوایس بر روی سیستم داده می شوند. به طور مثال sd0 و sd1 دو Instance Name مربوط به دو دیسک هستند. Instance Name ها درون فایل etc/path_to_inst/ نگاشت شده اند.برچسب ها : , ,