منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه ایجاد پیکربندی Dataguard Broker در دیتابیس 12c

بعد از پیکربندی دیتاگارد یکی از مسائل مهم راه‌اندازی سرویس بروکر است. نحوه پیکربندی این سرویس رو در ادامه باهم خواهیم دید.

مثال پیکربندی دیتابیس

db_unique_name در دیتابیس اصلی: tehran

db_unique_name در دیتابیس دیتاگارد: yazd

نیازمندی‌های قبل از پیکربندی

استارت پروسس Dataguard broker DMON در دیتابیس اصلی (primary) و دیتاگارد (standby)

SQL> alter system set dg_broker_start=true sid='*'; 

 

ادامه مطلببرچسب ها :