منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه خارج شدن از telnet در لینوکس

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که در telnet client لینوکس بعد از اتصال موفق به ftp گیر کرده باشید!

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

در این مواقع ctrl+c یا ctrl+z نیز ما رو از محیط این برنامه خارج نمیکنند!

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

^C
^C
^C
^C
^Z

در این مواقع شما یا باید منتظر شوید تا سرور ftp شما رو بیرون کند

Connection closed by foreign host.

یا با استفاده از دکمه ctrl+] (کنترل + براکت بسته) و سپس اینتر وارد خط لاین telnet شوید و با q از محیط ftp client لینوکس خارج شوید.

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

^]

telnet> q
Connection closed.
[oracle@pydev ~]$برچسب ها :