منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه ذخیره تاریخ و زمان در جدول

به دستورات زیر دقت کنید:

SQL> CREATE TABLE MYDATE(BIRTHDATE DATE);
Table created.
SQL> INSERT INTO MYDATE VALUES (TO_DATE('22/09/2014','DD/MM/YY'));
1 row created.
SQL> SELECT * FROM MYDATE;
BD
-------
22-SEP-14
SQL> ALTER SESSION SET NLS_CALENDAR='PERSIAN';
session altered
SQL> SELECT * FROM MYDATE;
BD
------------------
31 SHAHRIVAR 1393

ادامه مطلب