منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه نصب php 5.6.X بر روی Fedora 19/20 و centOS/Redhat(RHEL) 7/6.5/5.10

نوشته شده توسط محمد پوینده.

در نسخه هایی که از yum به عنوان مدیریت پکیج استفاده میکنند,تنها نسخه هایی در دسترس هستند که کاملا پایدار باشند,به همین دلیل در بیشتر اوقات آخرین نسخه به دلیل مطمئن نبودن از پایدار بودن آن در دسترس نیست.در اینجور مواقع باید از مخازنی غیر از مخازن پیش فرض استفاده نمود تا بتوان آخرین نسخه را نصب کرد

در این آموزش ما برای نصب PHP5.6.X از مخازن remi استفاده میکنیم

ابتدا با یکی از دو دستور زیر روت شوید

sudo -i
##یا##
su -

 

در فدورا ۱۹ و ۲۰ دستورات زیر را وارد کنید تا احتیاجات برای مخزن remi تامین شود

rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm 
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm

و حالا خود مخزن remi رو نصب میکنیم

کاربران فدورا ۲۰ این دستور رو وارد کنند

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-20.rpm

و کاربران فدورا ۱۹ این دستور را وارد کنند

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-19.rpm

هم اکنون remi را برای centOS نصب میکنیم(مانند فدورا اولین دستور هر نسخه برای احتیاجات مخزن remi بوده و دستور دوم برای نصب remi می باشد)

کاربران centOS 7 و Red Hat (RHEL) 7 دستورات زیر را وارد کنند

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-1.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

کاربران centOS 6 و Red Hat (RHEL) 6 دستورات زیر رو وارد کنند

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

کاربران centOS 5 و Red Hat (RHEL) 5 دستورات زیر را وارد کنند

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

و حالا نوبت به نصب رسیده است

برای نصب PHP   در فدورا ۲۰ و ۱۹ وCentOS 7/6.5/5.10 و Red Hat(RHEL) 7/6.5/5.10 دستو زیر را وارد کنید

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-common

کار نصب تمام شده است.ولی چندین افزونه برای PHP وجود دارد که نصب آنها خالی از لطف نیست

در فدورا ۱۹ و ۲۰ دستورات زیر را وارد کنید

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

و در centos 7/6.5/5.10 و Redhat (RHEL)7/6.5/5./10 دستور زیر رو وارد کنید

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

در فدورا ۲۰ و ۱۹ و centOS 7 و RedHat 7 برای اعمال تغییرات دستورات زیر را وارد کنید

اگر Apache نصب کرده اید

sudo systemctl restart httpd.service

و اگر Nginx نصب کرده اید

sudo systemctl restart nginx.service

و در بقیه نسخه ها دستور زیر را وارد کنید

اگر Apache نصب کرده اید

/etc/init.d/httpd restart

و اگر nginx نصب کرده اید

/etc/init.d/nginx restart

php562fedora

نوشته نحوه نصب php 5.6.X بر روی Fedora 19/20 و centOS/Redhat(RHEL) 7/6.5/5.10 اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.برچسب ها : , , ,