منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نشان دادن جزییات از Linux LVM

LVM امکان تغییر اندازه سیستم فایل (پارتیشن) ها را بدون نیاز به Unmount کردن آنها می دهد. هر Volume Group شامل یک یا چند Physical Volume است که می توان از فضای آنها برای ایجاد و یا گسترش Logical Volume (پارتیشن) ها استفاده نمود. در مطلب “پیکربندی LVM از خط فرمان” با ایجاد گام به گام LVM در توزیع های لینوکسی از خط فرمان آشنا شدید. شکل زیر ساختار LVM را نشان می دهد.

از دستور pvs برای نشان دادن جزییات Physical Volume ها، دستور gvs برای نشان دادن جزییات Volume Group ها و از دستور lvs برای نشان دادن جزییات Logical Volume (پارتیشن) ها استفاده می کنیم. شکل زیر اجرای این سه دستور را نشان می دهد.

از شکل بالا و خروجی دستور pvs مشخص است که دو Physical Volume داریم که دو دو دیسک sda2 و sdb هستند که هر کدام مربوط به گروهی هستند که در زیر ستون VG آمده است. از خروجی دستور gvs مشخص است که دو گروه به نام های fedora و vol_grp2 داریم که هر کدام تنها یک Physical Volume دارند. (ستون PV# تعداد Physical Volume ها را به ازای هر گروه نشان می دهد. هر Volume Group شامل یک یا چند Physical Volume است که این Physical Volume می تواند یک دیسک Internal مثل هارددیسک یا یک External مثل SAN باشد). همچنین زیر ستون LV# از دستور gvs تعداد Logical Volume پارتیشن) های عضو گروه را نشان می دهد. (هر Logical Volume عضو گروهی است و از فضای Physical Volume های آن گروه ایجاد شده است و همچنین می تواند از فضای آزاد انها برای گسترش (Extend) یافتن استفاده کند).

خروجی دستور lvs نیز مشخص است و نشان می دهد هر کدام از دایرکتوری ها (نقاط اتصال یا mount point ها) عضو کدام گروه هستند که به ترتیب در زیر ستون های LV و VG نشان داده شده اند. Logical Volume ها که زیر ستون LV نشان داده می شوند به عنوان سیستم فایل ( پارتیشن) هایی هستند که بر روی یک دایرکتوری مانند home/ مصتل شده اند.

ستون های PSize و PFree به ترییب اندازه (فضای کلی) و فضای آزاد Physical Volume را نشان می دهد. ستون های VSize و VFree نیز معنی های مشابه با ستون های قبلی اما برای Volume Group را دارند. ستون LSize نیز اندازه کلی را برای Logical Volume (پارتیشن) نشان می دهد. از دستور df -h نیز می توانید استفاده کنید تا ببینید که کدام Logical Volume بر روی کدام دایرکتوری mount شده است و چه اندازه ای دارد (و چه میزان فضایی آزاد دارد).

همچنین از دستور vgdisplay نیز می توانید استفاده کنید تا اطلاعات و جزییات بیشتری از Volume Group کسب کنید. اگر نام گروهی را جلوی vgdisplay مخص نکنید اطلاعات تمامی گروها را نشان می دهد.

vgdisplay VG_NAME

vgdisplay fedora

همچنین می توانید از دستور pvdispaly برای نشان دادن اطلاعاتی از Physical Volume ها استفاده کنید. اگر نام Physical Volume را نیاورید، اطلاعات تمامی آنها نشان داده می شود.

و می توانید از دستور lvdispaly برای نشان دادن اطلاعاتی از Logical Volume ها استفاده کنید. اگر نام Logical Volume را نیاورید، اطلاعات تمامی آنها نشان داده می شود.

دستور pvscan برای اسکن کردن و نشان دادن تمامی Physical Volume ها، دستور gvscan برای اسکن و نشان دادن تمامی Volume Group ها و دستور lvscan برای اشکن و نشان دادن تمامی Logical Volume ها استفاده می شود.

مطالعه راهنمای دستور های فوق توسط دستور man پیشنهاد می شود.برچسب ها : , , , , , , ,