منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب استونل در آندروید

استونل ابزاری مفید برای برقراری ارتباط امن است و ما در این نوشته قصد داریم تا روش نصب آن را بر روی گوشی های آندرویدی بنویسیم ، شایان ذکر است شما برای نصب استونل نیاز به یک گوشی روت شده دارید . قبل از هر چیزی استونل مخصوص آندروید را دانلود کنید 
$ wget https://www.stunnel.org/downloads/stunnel-4.56-android.zip
و آن را از حالت فشرده خارج نمایید 
$ unzip stunnel-4.56-android.zip
$ cd stunnel-4.56-android
اکنون نیاز است تا دو تا فایل جدید ایجاد نمایید : 

۱- فایل کانفیگ استونل را ایجاد نمایید
$ nano stunnel.conf
و خطوط زیر را در آن وارد نمایید
pid = /data/data/org.stunnel/stunnel.pid
compression = zlib
client = yes

[squid]
accept = localhost:8080
connect = SERVER_IP:PORT
۲- اسکریپت init را ایجاد نمایید 
$ nano 99stunnel
و خطوط زیر را در آن وارد نمایید 
#!/system/bin/sh

STUNNEL=/system/bin/stunnel
STUNNEL_CONF=/etc/stunnel.conf
LOG=/sdcard/data/stunnel.log

if [ -e $LOG ]; then
        rm $LOG;
fi;

if [ ! -e $STUNNEL ]; then
        echo stunnel binary not found | tee -a $LOG
        exit 1;
fi;

if [ ! -e $STUNNEL ]; then
        echo stunnel configuration file not found | tee -a $LOG
        exit 1;
fi;

echo "$( date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S" ) starting stunnel" | tee -a $LOG
$STUNNEL $STUNNEL_CONF | tee -a $LOG

PID="$( pidof stunnel)"
if [ -z $PID ]; then
        echo stunnel was not started properly | tee -a $LOG
        exit 1;
else
        echo stunnel running with pid $PID | tee -a $LOG;
fi;

exit 0;
فایل را ذخیره و دسترسی اجرا به آن بدهید 
$ chmod +x 99stunnel
بعد از این که این دو تا فایل را آماده نمودید با استفاده از دستورات زیر ، system را به صورت قابل خواندن و نوشتن مانت نموده ، استونل را نصب و فایل کانفیگ و اجرا را به گوشی خود منتقل نمایید
$ adb root
$ adb shell mount -o rw,remount /system
$ adb shell mkdir /data/data/org.stunnel
$ adb push stunnel /system/bin/
$ adb push stunnel.conf /etc/
$ adb push 99stunnel /etc/init.d/
خوب ، نصب استونل تمام شد ، اکنون باید استونل را استارت بزنید 
$ adb shell
$ adb /etc/init.d/99stunnel start
بعد از استارت استونل نرم افزار پروکسی دروید را روی گوشی خود اجرا نموده و یکی http پروکسی با آدرس localhost و پورت ۸۰۸۰ اضافه نمایید و از اینترنت امن استفاده نمایید .
 نکته : بعد از ریبوت گوشی شما نیاز خواهید داشت که استونل را مجدد اجرا نمایید برای این کار ابتدا نرم ترمینال روی گوشی را اجرا نموده و دستورات زیر را اجرا نمایید 
$ su -
# /etc/init.d/99stunnel start
برچسب ها :