منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب اوراکل 11g R2 در اوراکل لینوکس 6.3

برای نصب اوراکل می توانیم از توزیع لینوکسی Oracle Linux 6.3 استفاده کنیم. برای نصب اوراکل نیاز به انجام برخی از تنظیمات در توزیع لینوکسی می باشد. در دیگر توزیع ها می توانید این تنظیمات را بصورت دستی اعمال کنید ولی در Oracle Linux 6 بسته oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall وجود دارد که تمامی تنظیمات مورد نیاز را اعمال می کند. می توانید این بسته را در هنگام نصب 3.Oracle Linux 6 و یا پس از نصب آن توسط دستور yum نصب کنید. با فرض اینکه در حال حاظر نسخه Oracle Linux 6.3 روی سیستم نصب شده است- چگونگی نصب Oracle 11g 64 bit را آموزش خواهم داد. در ادامه پیش نیازهای نصب گفته شده است.

 • استفاده از نسخه 64 بیتی 3.Oracle Linux 6
 • نصب برنامه oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall
 • تنظیم متغیر های لازم برای نصب Oracle 11g 64 bit

بسته oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall

برای نصب آن از دستور زیر استفاده کنید.

yum install oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall -y

در صورتی که از Oracle Linux 6.3 استفاده نمی کنید باید گام های زیر را بصورت دستی انجام دهید.

 • با نصب این بسته تمامی نیازمندی های لازم پیش از نصب اوراکل بر روی سیستم نصب خواهد شد. از جمله ایجاد کاربری به نام oracle و گروه های oinstall و dba که گروه oinstall بعنوان گروه اصلی کاربر oracle در نظر گرفته می شود.

groupadd -g 5250 oinstall

groupadd -g 5251 dba

groupadd -g 5252 oper

useradd -u 5250 -g oinstall -G dba,oper oracle

به جای اعداد UID و GID بالا هر عدد دلخواه دیگری را می توانید جایگزین کنید.

 • همچنین با نصب این بسته پارامتر های کرنل که نیاز به تغییر دارند بصورت خودکار درون فایل etc/sysctl.conf/ تنظیم خواهند شد.

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

 • همچنین لازم است که محدودیت هایی از نظر تعداد فرایند ها و تعداد فایل ها را برای oracle درون فایل etc/security/limits.conf/ اعمال کنید.

oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768

 • نصب بسته های لازم برای نصب Oracle 11g. با نصب بسته oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall تمامی مراحل و تنظیمات بالا بصورت خودکار انجام می گیرد.

yum install binutils -y
yum install compat-libcap1 -y
yum install compat-libstdc++-33 -y
yum install compat-libstdc++-33.i686 -y
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install glibc -y
yum install glibc.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install ksh -y
yum install libgcc -y
yum install libgcc.i686 -y
yum install libstdc++ -y
yum install libstdc++.i686 -y
yum install libstdc++-devel -y
yum install libstdc++-devel.i686 -y
yum install libaio -y
yum install libaio.i686 -y
yum install libaio-devel -y
yum install libaio-devel.i686 -y
yum install libXext -y
yum install libXext.i686 -y
yum install libXtst -y
yum install libXtst.i686 -y
yum install libX11 -y
yum install libX11.i686 -y
yum install libXau -y
yum install libXau.i686 -y
yum install libxcb -y
yum install libxcb.i686 -y
yum install libXi -y
yum install libXi.i686 -y
yum install make -y
yum install sysstat -y
yum install unixODBC -y
yum install unixODBC-devel -y

پس از نصب برنامه oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall نخست باید برخی تنظیمات را درون محیط توزیع لینوکسی انجام دهیم.

گام های پیکربندی سیستم برای نصب اوراکل

 • ویرایش فایل etc/hosts/ : با توجه به نام ماشین (hostname) باید فایل hosts را ویرایش کنیم. بطور مثال نام ماشین سیستم من oraclesrv.localhost و آدرس 192.168.1.2 می باشد و فایل hosts بصورت زیر است.

 • با استفاده از مجوز root برای کاربر oracle پسورد را ایجاد کنید.

– su

passwd oracle

 • اجرای دستور زیر بر اساس نام ماشین

xhost +HOSTNAME

Sample

xhost +oraclesrv.localhost

 • ایجاد متغیر های محیطی لازم برای اوراکل. فایل bash_profile کاربر oracle را با vi باز کنید و سپس خطوط زیر را وارد کنید. توجه داشته باشید که این متغیر ها در هنگام نصب اوراکل استفاده می شوند و نباید در هنگام نصب اوراکل (در ادامه همین پست) تغییر داده شوند. می توانید متغیر های آبی رنگ را مطابق نیاز خودتان، تغییر دهید.

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=oraclesrv.localhost; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID

PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

 • تنظیم متغیر DISPLAY. تنها کافیست دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید.

DISPLAY=HOSTNAME:0.0; export DISPLAY

Sample

DISPLAY=oraclesrv.localhost:0.0; export DISPLAY

 • سپس سیستم را reboot کنید.

reboot

پس از ورود مجدد به سیستم : گام های نصب اوراکل

 • با نام کاربری oracle وارد سیستم شوید
 • فایل های دانلود شده Oracle 11gR2 را با استفاده از دستور زیر از حالت فشرده خارج کنید.

unzip linux.64_11gR2_database_1of2.zip && unzip linux.64_11gR2_database_2of2.zip

 • با دستور زیر ابتدا وارد پوشه database شده و سپس دستور runInstaller را اجرا کنید.

cd ~/database ; ./runInstaller

 • اگر تمامی موارد درست باشد، باید خروجی مطابق شکل 1 باشد. توجه داشته باشید که برای نصب اوراکل نیاز به سیستمی به حداقل 2 گیابایت حافظه RAM و نیاز به اندازه مناسب حافظه swap داریم.
 • مطابق شکل 2، اگر اطلاعات لازم را وارد کنید و سپس روی Next کلیک کنید. اگر اطلاعات درخواستی را وارد نکنید مطابق شکل 3 یک خطا نشان داده می شود. روی Yes در شکل 3 کلیک کنید.
 • در گام بعدی گزینه Create and configure a database را انتخاب کنید. شکل 4
 • در گام بعدی گزینه Desktop Class را انتخاب کنید. شکل 5
 • در پنجره مطابق شکل 6 تنها یک پسورد را انتخاب کنید. توجه داشته باشید نام پایگاه داده orcl و مسیر ها، مطابق با آن متغیر های تعریف شده در فایل bash_profile می باشد. اگر پسورد نامناسبی را وارد کنید، خطای شکل 7 نشان داده می شود.(روی Yes در شکل 7 کلیک کنید)
 • پنجره شکل 8 را Next کنید.
 • در پنجره شکل 9، بررسی می شود که آیا تمامی پیش نساز ها، انجام شده اند. بطور مثال Checking OS Kernel parameter
 • در شکل 10 بررسی می کند که آیا تمامی بسته های لازم نصب شده باشند. ممکن است نسخه نصب شده آن بسته روی سیستم شما با نسخه نمایش داده شده در شکل 10 متفاوت باشد، ignore all را انتخاب و روی Next کلیک کنید.
 • در پنجره شکل 11 روی Save response file کلیک و آنرا ذخیره نمایید. شکل12 – البته اجباری به این کار نیست و می توانید پنجره شکل 11 را بدون ذخیره فایل Next کنید.
 • مطابق شکل 13، اوراکل شروع به نصب شدن می کند. مدتی طول می کشد تا نصب اوراکل تکمیل شود.
 • پس از مدتی مطابق شکل 14 پنجره Database Configuration Asistance باز می شود. تکمیل این فرایند نیز مدتی طول خواهد کشید.(آنرا Stop نکنید)
 • پس از تکمیل فرایند شکل 14، مطابق شکل 15 برای تنظیم پسورد کاربران SYS و SYSTEM روی Password Management کلیک کنید.
 • در پنجره شکل 16 پسورد را برای کاربران SYS و SYSTEM وارد کنید. همانطور که می بینید، دیگر کاربران بصورت پیشفرض Lock هستند.سپس روی OK کلیک کنید.
 • در پنجره شکل 17 دو اسکریپت را باید به ترتیب اجرا کنید. برای اینکار ابتدا با دستور – su، را اجرا کنید تا بتوانید با مجوز root اسکریپت ها را اجرا کنید. (در خود شکل چگونگی اجرا گفته شده است.) پس از اجرای دستور ها مطابق شکل 18، روی OK در پنجره شکل 17 کلیک کنید.
 • در نهایت پس از کلیک روی OK پنجره شکل 17، پنجره شکل 19 نشان داده می شود. نصب اوراکل تمام شد. روی Close کلیک کنید.

پس از نصب

اگر اوراکل را در ویندوز نصب کنید، پس از Login به سیستم عامل ویندوز، پایگاه داده اوراکل (که در این پست orcl نام گذاری شد)، بصورت خودکار start می شود. اما در لینوکس باید ابتدا با کاربر sys وارد شوید و سیستم را startup open کنید. مطابق شکل 20. البته می توانید با استفاده از اسکریپت، پایگاه داده را بصورت خودکار start کنید.برچسب ها : , ,