منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب راحت درایور Nvidia در Debian Squeeze

اگر به دنبال روش راحتی برای نصب درایور گرافیکی Nvidia در (Debian 6.0 (Squeeze هستید ، استفاده از اسکریپت زیر مناسب شما می باشد.

 

\"\"

 

#!/bin/bash
# NVIDIA-Installer-Squeeze
# Enrique Molina
#
# GNU Public License V.3
if [ $USER != root ]; then
echo "¡Is necessary be root!"
exit 0
fi
echo "[Add Repository] [Please Wait]"
sleep 2
echo "deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
echo "[Update Repository]"
sleep 2
aptitude update
aptitude safe-upgrade
echo "[Installing Nvidia-Kernel-Module]"
sleep 2
VERSION=`uname -r`
aptitude install nvidia-kernel-$VERSION nvidia-glx
aptitude install nvidia-xconfig
nvidia-xconfig
echo "[Installing Nvidia-Settings]"
sleep 2
aptitude install nvidia-settings
echo "[Is necessary reboot to apply the changes]"
echo -n "[Do you want reboot now {y/n}]: " ; read var
case $var in
y)
reboot
;;
n)
exit
esac

 

اسکریپت فوق را در یک فایل متنی با نام nvidia-installer-squeeze.sh ذخیره نموده و سپس با دستورات زیر به فایل مجوز اجرایی داده و آن را اجرا نمایید.

su
chmod +x nvidia-installer-squeeze.sh
./nvidia-installer-squeeze.sh

 

منبع +

\"ارسالبرچسب ها : , , , , , , ,