منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب مُد پیچ اسپید در دایرکت ادمین

در نوشته ای کوتاه می خواهیم نحوه نصب مد pagespeed در CentOS و کنترل پنل DirectAdmin را بنویسیم، ما در این نوشته از سنت او اس ۶۴ بیتی استفاده کرده ایم 
ابتدا بسته مورد نیاز را با استفاده از wget دانلود می کنیم
# wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm
سپس با استفاده از rpm آن را نصب می کنیم
# rpm -ivh --nodeps  mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm
بعد از نصب بسته rpm فایل زیر را باز می کنیم 
# nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
و خطوط زیر را به آن اضافه می کنیم
#Google PageSpeed Module
Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf 
فایل را ذخیره می کنیم و سپس فایل httpd.conf را برای غیر فعال کردن مُد Deflate باز می کنیم
# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
و به صورت زیر آن را کامنت می کنیم (با قرار دادن # به ابتدای خط، آن را غیرفعال می کنیم)
#Include conf/extra/httpd-deflate.conf
در انتها سرویس httpd را ریستارت می کنیم 
# service httpd restart
برای مطمئن شدن از نصب مُد pagespeed دستور زیر را اجرا می کنیم
# apachectl -t -D DUMP_MODULES | grep pagespeed 
که در صورت درست نصب شدن مُد باید خروجی زیر را داشته باشیم
 pagespeed_module (shared)
Syntax OKبرچسب ها : , ,