منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب و پیکربندی DHCP

نوشته شده توسط تایماز اسمعلی.

DHCP سرنام Dynamic Host Configuration Protocol می باشد با استفاده از این سرویس می توان اطلاعات مربوط به شبکه کلاینت ها از جمله تنظیمات آی پی، دروازه و …  را به صورت خودکار تنظیم کرد.

برای نصب این سرویس از دستور زیر استفاده کنید.

[root@dhcp ~]# yum install dhcp

بعد از نصب برای اینکه سرویس dhcp به صورت خودکار به هنگام راه اندازی مجدد اجرا شود از دستور زیر استفاده کنید.

[root@dhcp ~]# systemctl enable dhcpd

اگر سرور مورد نظر دارای چندین کارت شبکه می باشید برای اینکه مشخص کنید سرویس dhcp به درخواست های کدام شبکه پاسخ دهد باید فایل /etc/sysconfig/dhcpd را مورد ویرایش قرار داده و مقدار پارامتر DHCPARGS را برابر نام کارت شبکه مورد نظر قرار دهید.

البته این فایل در نسخه ۷ سیستم عامل CentOS مورد استفاده قرار نمی گیرید و به صورت پیش فرض سرویس DHCP به کارت شبکه هایی پاسخ می دهد که در محدوده آدرس های پیکربندی شده در فایل پیکربندی DHCP قرار گرفته باشند.

بعد از نصب DHCP باید تنظیمات مربوط به آن را پیکربندی کنید برای این کار باید فایل /etc/dhcp/dhcpd.conf را مرود ویرایش قرار داده و مقادیر مربوط به پارامتر های زیر را تنظیم کنید.

۱-نام دامنه: نام دامنه که در این مثال  domain.com است با استفاده از گزینه domain-name به شکل زیر مشخص می شود.

option domain-name "domain.com";

۲-سرور DNS: آدرس DNS سرور توسط گزینه domain-name-servers به شکل زیر مشخص می شود.

option domain-name-servers 192.168.20.254;

۳-سرور Wins: سرور Wins توسط گزینه netbios-name-servers به شکل زیر مشخص می شود.

option netbios-name-servers 192.168.20.254;

۴-به روز رسانی خودکار DNS: برای به روز رسانی خودکار سرور DNS  با رکورد های تخصیص داده شده توسط DHCP موارد زیر را در فایل پیکربندی قرار دهید.

ddns-updates on;

ddns-update-style interim;

update-static-leases on;

۵-زمان Lease: منظور از زمان Lease مدت زمانی می باشد که یک سیستم آی پی تخصیص داده شده توسط DHCP را می تواند داشته باشد برای مشخص کردن این زمان و همچنین بیشترین مقدار زمان Lease از پارامتر های زیر استفاده کنید.

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

۶-معتبر شناختن DHCP: برای اینکه سرویس DHCP توسط سرویس های دایرکتوری نظیر Microsoft Active Directory معتبر شناخته شود از پارامتر زیر استفاده کنید.

authoritative;

۷- محدوده آدرس: برای مشخص کردن محدوده آدرس دهی از پارامتر های زیر استفاده کنید.

subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0{

range dynamic-bootp 192.168.20.50 192.168.20.100;

option broadcast-address 192.168.20.255;

option routers 192.168.20.254;

}

۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰٫۰: شناسه شبکه

۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰: دامنه شبکه

range dynamic-bootp 192.168.20.50 192.168.20.100;: محدوده آدرس دهی

option broadcast-address 192.168.20.255;: آدرس همگانی شبکه

option routers 192.168.20.254;: دروازه شبکه

۸-رزرو کردن آی پی: برای رزرو کردن آی پی برای یک کلاینت خاص از پارامتر های زیر استفاده کنید.

host cl1.domain.com{

hardware ethernet 00:0c:29:d4:d6:d8;

fixed-address 192.168.20.99;

}

host cl1.domain.com: نام کلاینت

hardware ethernet 00:0c:29:d4:d6:d8;: آدرس فیزیکی کارت شبکه کلاینت(MAC)

fixed-address 192.168.20.99;: آدرس آی پی رزرو شده

بعد از پیکربندی فایل dhcpd.conf با اجرای دستور زیر سرویس DHCP را استارت کنید.

[root@dhcp ~]# systemctl start dhcpd

با اجرای دستور بالا سرویس DHCP در صورتی که فایل پیکربندی آن به درستی مقداردهی شده باشید اجرا می شود و آماده پاسخگویی به کلاینت ها می باشد.

برای مشاهده آدرس آی پی های تخصیص داده شده به کلاینت های مختلف باید فایل /var/lib/dhcpd.leases را مشاهده کنید.

[root@dhcp ~]# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.

# This lease file was written by isc-dhcp-4.2.5

 

lease 192.168.20.99 {

  starts 1 2014/10/06 10:38:35;

  ends 1 2014/10/06 10:48:35;

  tstp 1 2014/10/06 10:48:35;

  cltt 1 2014/10/06 10:38:35;

  binding state active;

  next binding state free;

  rewind binding state free;

  hardware ethernet 00:0c:29:d4:d6:d8;

  uid "010014)324326330";

  client-hostname "cl-132a625d";

}

lease 192.168.20.50 {

  starts 1 2014/10/06 10:38:35;

  ends 1 2014/10/06 10:48:35;

  tstp 1 2014/10/06 10:48:35;

  cltt 1 2014/10/06 10:38:35;

  binding state active;

  next binding state free;

  rewind binding state free;

  hardware ethernet 00:0c:29:d4:d6:e2;

  uid "010014)324326342";

  client-hostname "cl-132a625d";

}

server-duid "0001000133305-2240014)J314227";

نوشته نصب و پیکربندی DHCP اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.برچسب ها :