منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب 8 jdk اوراکل و شناسایی javac به سیستم

<p>در مخازن توزیع‌های مختلف معمولا بسته نرم‌افزاری openjdk وجود دارد و اگر بخواهیم با جاوا ۸ کار کنیم باید به دنبال راهی برای نصب oracle jdk1.8 باشیم. در این مطلب می‌خواهیم مراحل نصب و شناسایی جاوا به کل سیستم را بررسی کنیم.</p> <p>ابتدا جاوا ۸ را از لینک <a href="https://jdk8.java.net/download.html">jdk8.java.net</a> دریافت کنید. پس از دریافت فایل مربوط به لینوکس، فایلی با پسوند tar.gz که حاوی jdk هست را از حالت فشرده خارج کنید و در مسیری مثل opt/ قرار دهید یا با دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید.</p> <div class="language-sh highlighter-rouge"><pre class="highlight"><code><span class="gp">$ </span>sudo tar -xzvf jdk-8XXXXXXXXX.tar.gz -C /opt/ </code></pre> </div> <p>پس از اینکه فایل از حالت فشرده خارج شد سه دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید تا نصب کامل شود و در کل سیستم جاوا قابل دسترس باشد.</p> <div class="language-sh highlighter-rouge"><pre class="highlight"><code><span class="gp">$ </span>sudo update-alternatives --install <span class="s2">"/usr/bin/java"</span> <span class="s2">"java"</span> <span class="s2">"/opt/jdk1.8.0/bin/java"</span> 1 <span class="gp">$ </span>sudo update-alternatives --install <span class="s2">"/usr/bin/javac"</span> <span class="s2">"javac"</span> <span class="s2">"/opt/jdk1.8.0/bin/javac"</span> 1 <span class="gp">$ </span>sudo update-alternatives --install <span class="s2">"/usr/bin/javaws"</span> <span class="s2">"javaws"</span> <span class="s2">"/opt/jdk1.8.0/bin/javaws"</span> 1 </code></pre> </div> <p>اگر بر روی سیستم openjdk نصب است لازم است که دستورات زیر را نیز اجرا کنید و از منوی ظاهر شده گزینه مورد نظر را انتخاب کنید تا jdk8 به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شود.</p> <div class="language-sh highlighter-rouge"><pre class="highlight"><code><span class="gp">$ </span>sudo update-alternatives --config java There are 2 choices <span class="k">for </span>the alternative java <span class="o">(</span>providing /usr/bin/java<span class="o">)</span>. Selection Path Priority Status ------------------------------------------------------------ 0 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java 1061 auto mode <span class="k">*</span> 1 /opt/jdk1.8.0/bin/java 1 manual mode 2 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java 1061 manual mode Press enter to keep the current choice[<span class="k">*</span><span class="o">]</span>, or <span class="nb">type </span>selection number: 1 </code></pre> </div> <p>همین کار را برای javac و javaws نیز تکرار کنید. حال نصب کامل شده است و جاوا  در همه جا قابل دسترسی است. برای امتحان موفقیت آمیز بودن عملیات فوق دستور زیر را  در ترمینال اجرا کنید.</p> <div class="language-sh highlighter-rouge"><pre class="highlight"><code><span class="gp">$ </span>java -version java version <span class="s2">"1.8.0"</span> Java<span class="o">(</span>TM<span class="o">)</span> SE Runtime Environment <span class="o">(</span>build 1.8.0-b132<span class="o">)</span> Java HotSpot<span class="o">(</span>TM<span class="o">)</span> 64-Bit Server VM <span class="o">(</span>build 25.0-b70, mixed mode<span class="o">)</span> </code></pre> </div>برچسب ها :