منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب APACHE 2 به همراه FastCGI بر روی Ubuntu server 14.04

نوشته شده توسط بهروز ورزنده.

در این آموزش ، آپاچی را  به  همراه  FCGI  نصب خواهیم کرد . استفاده  از  FastCGI  به همراه  php  به ما این امکان را می دهد که چند ورژن  php  را بسازیم و   با  استفاده از  suexec  که می تواند  کاربر  وب را با نمونه  خودش پشتیبانی کند و این به این معنی است که  ما برای  هریک از  کاربران  وب  به  صورت  جداگانه   فایل  php.ini  خواهیم داشت .

نصب  Apache  ۲  :

apt-get install apache2 apache2-mpm-worker libapache2-mod-fcgid apache2 -suexec-custom

نصب    PHP  ۵  :

apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-cgi php5-cli php5-gd php5-mysql php5-json

 

نصب   mysql-client  :

apt-get install mysql-client

ویرایش suexec userdir  :

vi /etc/apache2/suexec/www-data

با محتوای :

/home/
public_html/cgi-bin

 

راه اندازی  FCGI  :

ایجاد  یک  نام  کاربری  :

useradd -m user1
cd /home/user1

ایجاد پوشه  cgi-bin  با  یک دایرکتوری  فرعی  در home  user 1   :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

mkdir -p cgi-bin/php5-default

cd cgi-bin/php5-default

ایجاد یک  فایل با  نام   php-fcgi-wrapper   :

vi php-fcgi-wrapper

با محتوای :

 

#!/bin/sh
# Wrapper for PHP-fcgi
# This wrapper can be used to define settings before launching the PHP-fcgi binary.
# Define the path to php.ini. This defaults to /etc/phpX/cgi.
export PHPRC=/home/user1/conf
# Define the number of PHP child processes that will be launched.
# This is low to control memory usage on a server that might launch
# these processes for lots of domains.
# Leave undefined to let PHP decide.
export PHP_FCGI_CHILDREN=0
# Maximum requests before a process is stopped and a new one is launched
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=0

# Launch the PHP CGI binary
# This can be any other version of PHP which is compiled with FCGI support.
exec /usr/bin/php5-cgi

 

ذخیره  و ساختن  فایل های  اجرایی :

chmod +x php-fcgi-wrapper

ایجاد  یک  پوشه  دیگر  با  نام  conf  در  home  user 1 :

mkdir /home/user1/conf
cd /home/user1/conf

 ایجاد فایل  php.ini :

vi php.ini

با محتوای :

display_errors = On

رفتن به home user 1  و ساخت  پوشه  public-html :

cd /home/user1
mkdir public_html

ایجاد یک فایل  phpinfo  در  public-html :

cd public_html
vi phpinfo.php

با محتوای  :

<span style="color: #000000;"><span style="color: #0000cc;">&lt;?php phpinfo</span><span style="color: #006600;">(); </span><span style="color: #0000cc;">?&gt;</span></span>

تغییر  مالکیت  user 1 :

chown -R user1:user1 /home/user1/

راه اندازی  در Virtualhost :

vi /etc/apache2/sites-available/demo1.unixmen.com.conf

با محتوای :

 

DocumentRoot /home/user2/public_html
 ServerName demo2.unixmen.com
 SuexecUserGroup user2 user2
 ErrorLog /var/log/apache2/demo2-error_log
 LogLevel debug
 CustomLog /var/log/apache2/demo2-access_log combined
 
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride All
 Require all grantedAddHandler php-fcgi .php
 Action php-fcgi /fcgi-bin/php-fcgi-wrapper

# FastCgiExternalServer /var/www/cgi-bin/php5-default_php538 -socket /var/run/php5-fpm.sock -pass-header Authorization
 # Define alias "/fcgi-bin/". The action above is using this value, which means that
 # you could run another "php5-cgi" command by just changing this alias

Alias /fcgi-bin/ /home/user2/cgi-bin/php5-default/

# Turn on the fcgid-script handler for all files within the alias "/fcgi-bin/"
 
 SetHandler fcgid-script
 Options +ExecCGI
 
 RewriteEngine On
 RewriteRule ^/fcgi-bin/[^/]*$ / [PT]

 

فعال کردن  سایت :

a2ensite demo1.unixmen.com.conf

غیر فعال کردن  ماژول  PHP 5  :

a2dismod php5

فعال کردن ماژول ها  :

a2enmod suexec actions rewrite

راه اندازی مجددسرویس apache 2  :

 

service apache2 restart
 

اطلاعات PHP   را  برای   user 1  بررسی  کنید :

http://demo1.unixmen.com/phpinfo.php

 

 

 

نوشته نصب APACHE 2 به همراه FastCGI بر روی Ubuntu server 14.04 اولین بار در لینوکس سیزن , آموزش گنو / لینوکس پدیدار شد.برچسب ها : , , , ,