منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب Google Chrome در Fedora /18/17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3

در اینجا قصد دارم روش نصب Google Chrome را روی Fedora 18/17/16 , CentOS 6.3/6.2/6.1/6 و Red Hat (RHEL) 6.3/6.2/6.1/6 آموزش بدم.

بهترین راه برای نصب و بروز نگه داشتن Google Chrome browser اضافه کردن مخزنش در YUM می باشد.

اضافه کردن مخزن Google :

با ویرایشگر محبوب خود این فایل را ایجاد کنید:

 /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo

و این اطلاعات را دراون فایل کپی کنید.
۳۲-bit

[google-chrome]
name=google-chrome - 32-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/i386
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

64-bit

[google-chrome]
name=google-chrome - 64-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

نصب Google Chrome با استفاده از YUM :

از طریق کاربر ریشه(root) شروع به نصب می کنیم.

نسخه Stable :

## Install Google Chrome Stable version ##
yum install google-chrome-stable

نسخه Beta

## Install Google Chrome Beta version ##
yum install google-chrome-beta

نسخه Unstable :

## Install Google Chrome Unstable version ##
yum install google-chrome-unstable

\"google-chorome-show\"

نکته :

برای نصب از مخازن به علت دردسترس نبودن مخازن گوگل حتمی باید از VPN استفاده کنید.

Cheers !برچسب ها : , , , , , , , , ,