منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب LibreOffice 4.0 در فدورا ۱۸

چند روز پیش LibreOffice 4.0 با ویژگی های زیادی منتشر شد.من قصد معرفی این ویژگی ها را ندارم ولی می خواهم روش نصب LibreOffice 4.0 در فدورا ۱۸ که هنوز داخل مخازن فدورا ۱۸ نشده را آموزش بدهم.یک راست میرم سر اصل مطلب :

در اولین قدم ما باید LibreOffice که قبلا نصب کردیم پاک کنیم.از دستور rpm برای پیدا کردن بسته های نصب شده LibreOffice استفاده می کنیم.

$ sudo rpm -qa | grep -i libreoffice
libreoffice-math-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-writer-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-ure-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-opensymbol-fonts-3.6.3.2-8.fc18.noarch
libreoffice-pdfimport-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-presenter-screen-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-kde-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-xsltfilter-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-calc-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-core-3.6.3.2-8.fc18x6_64
libreoffice-draw-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-langpack-en-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-graphicfilter-3.6.3.2-8.fc18.x86_64
libreoffice-impress-3.6.3.2-8.fc18.x86_64

در مرحله بعدی تمام بسته ها را با yum پاک می کنیم :

$ sudo yum remove libreoffice-writer-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-ure-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-opensymbol-fonts-3.6.3.2-8.fc18.noarch libreoffice-pdfimport-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-presenter-screen-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-kde-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-xsltfilter-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-calc-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-core-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-draw-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-langpack-en-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-graphicfilter-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-impress-3.6.3.2-8.fc18.x86_64 libreoffice-math.x86_64 1:3.6.3.2-8.fc18

در مرحله بعدی آخرین انتشار LibreOffice 4.0 را دانلود می کنیم .
بعدش آن را از حالت فشرده خارج می کنیم :

$ tar -xzvf LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_rpm.tar.gz

پوشه را با دستور زیر عوض می کنیم :

$ cd LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_rpm/RPMS

تمام بسته های rpm را با این دستور نصب می کنیم :

$ su -c \'yum install *.rpm\'

در داخل پوشه desktop-integration ما بسته menu را نصب می کنیم:

$ cd desktop-integration
$ su -c \'yum install libreoffice4.0-freedesktop-menus-4.0.0-103.noarch.rpm\'

و تمام .

Cheers !برچسب ها : , , , , ,