منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب Virtual box 3.2.10 بروی اوبونتو

\"V-Box\"

نصب از طریق ترمینال :

PPA:

sudo add-apt-repository “deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian maverick non-free”

add Key:

wget –q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add –

Update:

sudo apt-get update

Install New Version:

sudo apt-get install virtualbox-3.2برچسب ها :