منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب zsh و استفاده از oh-my-zsh

هر چند که امروزه استفاده از bash به عنوان شل پیشفرض به یک استاندارد در همه دیستروها تبدیل شده است اما شل کارآمدتری به اسم zsh هم وجود دارد که می توانید از آن استفاده کرده و کار های خود را دو چندان راحت تر کنید، چون لینوکس یک سیستم عامل آزاد هست پس می توانید شل پیشفرض سیستم عامل خود را نیز تغییر دهید در ابتدا بسته zsh را نصب کنید بسته به دیستروی خود می توانید از دستورات زیر استفاده کنید

$ apt-get install -y zsh
$ yum install -y zsh
$ pacman -S zsh
بسته zsh که نصب شد باید سراغ نصب oh-my-zsh که کار کانفیگ zsh را خیلی راحت تر می کند رفت ، برای نصب آن به دایرکتوری خانگی کاربر خود رفته و دستورات زیر را اجرا کنید 
$ wget --no-check-certificate https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh
$ chmod +x install.sh
$ ./install.sh
 قبل از اجرای دستور install.sh/. از نصب بودن git در سیستم خود اطمینان حاصل کنید، اکنون باید شل پیشفرش کاربر را تغییر داد برای این کار از دستور زیر استفاده کنید 
$ chsh -s $(which zsh)
با اجرای دستور بالا پسورد کاربر ریشه (روت) از شما پرسیده خواهد شد که بعد از وارد کردن آن ، شل پیشفرض کاربر به zsh تغییر می کند. اکنون کافی است کنسول را بسته و دوباره اجرا کنید تا محیط جذاب zsh را مشاهده کنید ، لازم به ذکر است برای تغییر پوسته شل zsh می توانید به روش زیر عمل کنید 
$ nano .zshrc
و تم مورد نظر را در این خط جایگزین کنید 
ZSH_THEME=\"dpoggi\"
برای افزودن پلاگین هم کافی هست پلاگ مورد نظر را به خط زیر بیافزایید
plugins=(git zsh-syntax-highlighting debian extract svn)
حالا این پوسته و پلاگین ها کجا هستند 
پوسته ها : 
$ ls .oh-my-zsh/themes/
پلاگین ها : 
$ ls .oh-my-zsh/plugins/