منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نظارت بر حافظه اصلی در میکنتاش

در هر سیستم عاملی لازم است تا یک فرایند برای اجرا شدن توسط الگوریتم های ویژه ای ابتدا در حافظه اصلی درون یک صف که “صف آماده یا Ready Queue” نامیده می شود قرار گیرند. بنابراین هر فرایند بخشی از فضای آدرس حافظه اصلی را به خود اختصاص می دهد.

برای نظارت یا مانیتورینگ حافطه در مکینتاش می توان از ابزار Activity Monitor استفاده کرد. مطابق با شکل زیر می توان میزان کل حافظه و میزان کل مصرف را مشاهده کرد.

mac_os_x_mem_mon_actmon1

مطابق شکل بالا Physical Memory میزان کل RAM و  Memory Used میزان حافظه مصرف شده جاری شامل حافظه مصرفی تمامی فرایند ها و فرایند خود سیستم عامل است. خود Memory Used شامل چهار بخش زیر می شود.

  • App Memory : که نشان دهنده کل فضای مصرفی حافظه توسط تمامی Application ها (نرم افزارها) و فرایند های آنها است. توجه داشته باشید هر App یا برنامه کاربردی (نرم افزار) دارای تعدادی فایل و یک واحد فعال است که فرایند نامیده می شود و برای اجرا شدن App می بایست فرایند و برخی از فایل های لازم درون حافظه قرار گیرند.
  • Free Cache : همانطور که از نام آن مشخص است میزان فضایی را مشخص می کند که توسط یک App مورد استفاده است و همچنین می تواند توسط دیگر App ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  • Wired Memory : میزان و بخشی از حافظه که نمی تواندن فشرده شده و در درایور میکنتاش (HDD) ذخیره شود. این ناحیه از حافطه برای هر فرایند به صورت خصوصی بوده و توسط دیگر فرایند ها قابل دسترسی و مشاهده نیست. میزان این بخش از حافظه وابسته به تعداد App های در حال اجرا است و میزان فضای مورد استفاده از این بخش توسط هر App توسط برنامه نویس تعیین می شود.
  • Compressed : میزان فضایی از حافظه که به صورت فشرده شده است تا فضای بیشتری از حافظه برای دیگر فرایند ها در دسترس باشد.

مطابق باشکل بالا می توانید میزان حافظه و حافظه فشرده شده را به ازای هر فرایند به ترتیب در زیر ستون های Memory و Compressed Mem مشاهده کنید.

در مکینتاش های پیش از  ۱۰.۱۰ دسته بندی حافظه دارای پنج نام Free, Used, Wired, Actice و Inactive بوده است که می توانید در شکل زیر مشاهده کنید.

mac_os_x_mem_mon_actmon2

  • Free : میزان فضای استفاده نشده از حافظه اصلی موجود بر روی سیستم.
  • Wired : مطابق با آنچه که در بالا گفته شد.
  • Active  : نشان دهنده اطلاعاتی که در Ram وجود دارند و اخیرا استفاده شده اند.
  • Inactive : مانند Active نشان دهنده اطلاعاتی که در حافظه اصلی هستند اما همانند Active اخیرا مورد استفاده قرار نگرفته اند. این بخش همان File Cache در شکل نخست است و این یعنی اطلاعاتی است کی توسط دیگر فرایند ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل برای عدم واکشی دوباره به حافظه و صرف هزینه بی مورد، آنها به صورت Inactive در حافظه نگه داشته می شوند.
  • Used : همانطور که از نام آن مشخص است میزان کل فضای استفاده شده از حافظه اصلی را نشان می دهد.برچسب ها : ,