منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نقل قول:اریک ریموند