منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

وقتی …

به نام زیبای مطلق

هنگامی که ندای وجدان به گوش نرسد، جنایت‌کاران قهرمانند

هنگامی که دموکراسی(ذهن مردم) را با دستگاه کوچکی(TV)(رسانه) کنترل کنند، خون‌های ریخنه زود پاک می‌شوند

یا علی


\"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\"برچسب ها :