منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ویدئو آموزش سطوح دسترسی در لینوکس ( کامل)

permission (دسترسی ) و یا همان مجوز در محیط های شبکه ای یا چند کاربره به وضعیتی گفته میشود که کاربر میتواند از طریق account خاص خود به یک منبع خاص دستیابی داشته باشد.این مجوزها توسط مدیرسیستم یا صاحب فایل اعطا میشود
سه سطح دسترسی در لینوکس در لینوکس است

r –> read
w –> write
x –> execute

سطح دسترسی read تنها اجازه خواندن ر ا میدهد
سطح دسترسی write اجازه نوشتن و تغییر در فایل را میدهد
سطج دسترسی execute اجازه اجرای یک فایل را میدهد

هر کدام از سطوح دسترسی در لینوکس را نیز میتوان با عدد دسته بندی کرد

r –> 4
w –> 2
x –> 1

 بطور مثال اگر فرمان ll را برای فایل subnet اجرا کنیم خروجی زیر را مشاهده میکنید

 permissions

سه کلاس در لینوکس برای کاربران عبارتند از owner,group,other که برای هر کدام میتوانیم هر کدام از read,write ,execute را تنظیم کنیم.بطور مثال اگر بخواهیم permission  را به  مثال بالا فرض کنیم۶۶۴ محاسبه میشود

-rw متساوی ۶ و –r برابر ۴ محاسبه میشود

اگر بخواهیم permission را تغببردهیم باید از فرمان chmod استفاده کنیم
بطور مثال میخواهیم permission را برای فایل بالا بطور کامل به هر سه گروه دهیم

#chmod 777 subnet

فرمان chmod به معنی change mode میباشد

مثالی دیگر
اگر بخواهیم permission یک فایل با نام pooya برای owner به read,write,execute و برای group به read و برای other بدون هیچ گونه سطج دسترسی تعیین کنیم به قرار زیر عمل میکنیم

#chmod 740 pooya

نکته دیگر اینکه امکان دارد با اجرای فرمان ll به حرف d در ابتدای یک فایل برخورد کنید

بطور مثال

dwrxrw-r–

d به معنی دایرکتوری میباشد . برای کامل تر شدن توضیحات فوق فیلم های زیر رو هم ببینید.

پارت ۱

پارت ۲

سازنده این فیلمارو نمیدونم ، ولی هرکی هست دمش گرم :D

پیروز باشید.برچسب ها : ,