منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ویکی‌پدیا روسی در طرح مخالفت با بسته شدن وب‌سایت‌ها، بسته شد

اگر شما امروز به سایت ویکی‌پدیا روسی سر زده باشید، دیدید بسته است، تعجب نکنید. این بسته شدن به گفتهٔ ریا نواستی برای مخالفت با طرح فهرست سیاه سایت‌ها است.
در صفحهٔ اصلی ویکی‌پدیا روسی نوشته است: «جامعهٔ ویکی‌پدیا مخالفت خود را با سانسور اعلام می‌کند، که این خطری برای دانش آزاد است، تمام ساخته‌های بشر را باز کنید. ما درخواست می‌کنیم که در این مخالفت ما را حمایت کنید.»

منبع اصلی خبر