منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توانایی، انگیزه و زمان

اگه یه مقدار ریاضی بلد باشید، فکر نکنم نیازی به توضیح داشته باشه:


نتیجه، توانایی، انگیزه