منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارامتر parallel_degree_limit

پارامتر parallel_automatic_tuning یک پارامتر پیشرفته در دیتابیس Oracle است که برای بهبود عملکرد پردازش‌های همروند در دیتابیس استفاده می‌شود. با فعال کردن این پارامتر، دیتابیس قادر خواهد بود تعداد پردازش‌های همروند را برای هر کاربر به طور خودکار تنظیم کند و بهبود عملکرد پردازش‌های همروند را در دیتابیس ایجاد کند. وقتی که این پارامتر فعال است، دیتابیس به طور خودکار تعداد پردازش‌های همروند را برای هر کاربر تنظیم می‌کند تا بهبود عملکرد پردازش‌های همروند ایجاد