منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پارامتر Retention Policy در RMAN

backup retention policy یا سیاست نگهداری پشتیبان: retention policy یکی از پارامتر های پیکربندی محیط RMAN است و تعیین می کند که چه مدت پشتیبان ها و فایل های Archived Log در Media Recovery نگهداری شوند. و به نوع redundancy و recovery window قابل تعریف است. RMAN با توجه به سیاست retention policy فایل های مورد نیاز را نگه می دارد. دو نوع سیاست نگهداری وجود دارد :

  • recovery window : نوعی از سیاست retention policy می باشد. (نوع دیگر همانطور که گفته شد redundancy می باشد). که DBA یک دوره (بازه) زمانی را تعریف کرده و RMAN فایل های پشتیبان و Archived Redo Log ها را برای ریکاوری به هر نقطه ای زمان نگهداری کند. recovery window برای اطمینان از اینکه پشتیبان ها برای ریکاوری در مدت زمان تعیین شده توسط recovery window باقی خواهند ماند. بطور مثال اگر آنرا به 7 روز تنظیم کنیم، فایل های پشتیبان مورد نیاز برای ریکاوری به هر نقطه زمانی از بازه 7 روزه (از زمان حال تا 7 روز پیش) را نگهداری می کند. یعنی اگر آنرا به 7 روز تعیین کرده و زمان کنونی ساعت 11 روز سه شنبه باشد، RMAN فایل های پشتیبان را برای بازگشت به هر نقطه از زمان زمان کنونی به 7 روز پیش نگه می دارد. برای تنظیم آن از دستور CONFIGURE به صورت زیر استفاده کنید.

;CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS

با تغییر بالا با اجرای دستور DELETE OBSOLETE تنها پشتیبان های بزرگتر از 7 روز به عنوان پشتیبان های منسوخ شده گزارش خواهند شد.

  • redundancy : تعداد فایل های پشتیبانی را که می بایست نگهداری شوند را مشخص می کند. اگر تعداد بیشتری فایل از عدد تنظیم شده وجود داشته باشید می بایست پاک شوند. برای تنظیم آن از دستور CONFIGURE به صورت زیر استفاده کنید.

;CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 7

و به این معنی است که 7 پشتیبان برای هر Datafile و یا Control File و Archived Redo Log ها  باید نگه داشته شود.برچسب ها : , , , ,