منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پاک‌کردن محفظه سطل‌بازیابی

برای اینکار از دستور زیر استفاده کنید:

SQL> purge table mahdi.t9;
Table purged.

همچنین برای پاک کردن کل محفظه سطل بازیابی می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

SQL> PURGE recyclebin;
Recyclebin purged.

نکته: دقت کنید که اگر purge کنید دیگر اطلاعات قابل بازیابی نیست.