منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۱


پرسش و پاسخ‌های رایج Bash  در Greg\'s Wiki

پرسش و پاسخ شماره ۱

1. چطور می‌توانم یک فایل(جریان داده، متغیر) را سطر به سطر بخوانم(و یا فیلد به فیلد)؟

استفاده از \"for\" را امتحان نکنید . از یک حلقه while و فرمان read استفاده کنید:

    while read -r line
    do
        echo \"$line\"
    done < \"$file\"
پاسخ مشروح را در اینجا ملاحظه نمایید: ‎[BashFAQ/001]‎