منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۲۷


پرسش و پاسخ‌های رایج Bash  در Greg\'s Wiki

پرسش و پاسخ شماره ۲۷

چطور می‌توان دو پردازش جداگانه را به هم ارتباط داد؟

دو فرآیند نا مرتبط نمی‌توانند از شناسه‌ها، محیط یا stdin/stdout برای مراوده استفاده کنند، برخی اشکال ارتباط درون فرآیندی(IPC) لازم است.

فایل

پردازش A در یک فایل می‌نویسد، و پردازش B فایل را می‌خواند. این شیوه همگام شده نمی‌باشد، بنابراین اگر در حالیکه A در فایل می‌نویسد، B بتواند آنرا بخواند، یک روش مطمئن نیست. شاید قفل دایرکتوری، یا سیگنال بتواند کمک کند.

دایرکتوری به عنوان قفل

mkdir می‌تواند برای بررسی وجود یک شاخه و ایجاد آن در یک عملیات تجزیه ناپذیر به کار برود، بدین ترتیب می‌تواند به عنوان یک قفل به کار برود، گرچه روش خیلی مؤثری نیست.

اسکریپت A:

 until mkdir /tmp/dir;do  # تا بتوانیم شاخه را ایجاد نماییم منتظر می‌ماند
  sleep 1
 done
 echo foo > file      # نوشتن در فایل، این بخش حساس است
 rmdir /tmp/dir       # پاک کردن قفل

اسکریپت B:

 until mkdir /tmp/dir;do  #انتظار تا بتوانیم دایرکتوری را ایجاد کنیم
  sleep 1
 done
 read var < file      # خواندن فایل، این بخش حساس است
 echo \"$var\"        # نمی‌تواند در فایل بنویسد A اسکریپت
 rmdir /tmp/dir       # حذف قفل

برای مثالهای بیشتر قفل دایرکتوری، پرسش و پاسخ شماره 45 و mutex را ببینید.

سیگنال‌ها

سیگنالها احتمالاً ساده‌ترین شکل IPC(مترجم: مخفف InterProcess Communication یا ارتباط درون فرآیندی) می‌باشند:

اسکریپت A:

 trap \'flag=go\' USR1      # USR1 تنظیم اداره کننده سیگنال برای سیگنال

 # echo $$ > /tmp/ScriptA.pid  # را در یک فایل ذخیره کنیم pid اگر بخواهیم

 flag=\"\"
 while [[ $flag != go ]]; do  # B انتظار برای چراغ سبز از اسکریپت
  sleep 1;
 done
 echo we received the signal

شما باید pid اسکریپت دیگر را برای ارسال یک سیگنال جهت کشتن آن، بدانید یا پیداکنید :

  #kill all the
  pkill -USR1 -f ScriptA 
 
  # خود را در فایل ذخیره کرده باشد pid شماره A اگر اسکریپت 
  kill -USR1 $(</var/run/ScriptA.pid)

  #  :فرزند باشد A اگر اسکریپت 
  ScriptA & pid=$!
  kill -USR1 $pid

دو روش اول ضد گلوله نیستند و اگر شما بیش از یک نمونه از اسکریپت A را اجرا نمایید موجب دردسر خواهند شد.

لوله‌های با نام

لوله‌های با نام شکل بیشتر توانمند IPC هستند. آنها در صفحه خودشان تشریح شده‌اند: NamedPipes.


CategoryShell

پرسش و پاسخ 27 (آخرین ویرایش ‎ 2010-05-11 05:25:30 ‎ توسط p5B09615D)