منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۴۳


پرسش و پاسخ شماره ۴۳
چرا این job من در crontab ناموفق است؟
0 0 * * * some command > /var/log/mylog.`date +%Y%m%d`‎

در بسیاری از نگارش‌های crontab، با علامت‎ (%)‎ به طور ویژه‌ای رفتار می‌شود، و بنابراین باید با کاراکتر گریز \\ پوشش داده شود:

0 0 * * * some command > /var/log/mylog.`date +\\%Y\\%m\\%d`

برای توضیحات بیشتر مستندات سیستم خود را ببینید(‎crontab(5)‎ یا ‎crontab(1)‎). توجه: در سیستم‌هایی که راهنمای crontab را به دو قسمت تقسیم می‌کنند، ممکن است شما برای خواندن بخش مورد نیاز خود لازم باشد ‎man 5 crontab‎ یا ‎man -s 5 crontab‎ را تایپ کنید.


CategoryShell

پرسش و پاسخ 43 (آخرین ویرایش ‎ 2010-06-25 20:11:42 ‎ توسط MatthiasPopp)