منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۵۱


من جستجوی تاریخچه درست مانند آن در tcsh می‌خواهم. چطور می‌توانم آن را به کلیدهای up و down مربوط کنم؟

فقط سطرهای زیر را در فایل ‎/etc/inputrc‎ یا فایل‎ ~/.inputrc‎ خود اضافه کنید:

"\e[A":history-search-backward
"\e[B":history-search-forward

سپس bash را مجدداً راه‌اندازی کنید( یا logout نموده ودوباره وارد شوید، یا با اجرای‎ exec bash‎).

readline(قسمتی از bash که ورودی ترمینال را اداره می‌کند) نام کلیدها ازقبیل up arrow را نمی‌شناسد. به جای آن شما باید به طور دستی آن رشته escape که کلید مورد نظر  به ترمینال بخصوص شما ارسال می‌کند را تشحیص بدهید(به طور معمول با فشردن ‎ Ctrl-V‎ و سپس کلید مورد پرسش)، و آنرا درفایل ‎ .inputrc‎ درج کنید، به طوری که در فوق نشان داده شد. ‎\e‎ رشته کاراکتر Escape در readline را معنی می‌دهد. ترفند ‎ Ctrl-V ‎   کاراکتر Escape را به صورت ‎ ^[‎ نشان می‌دهد. شما باید تشخیص بدهید که آن ‎ ^[‎ مقدم، یک کاراکتر Escape است، و خودتان جایگزینی را انجام بدهید.


CategoryShell

پرسش و پاسخ 51 (آخرین ویرایش ‎ 2008-11-22 21:53:31 ‎ توسط GreyCat)