منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۶۶


می‌خواهم عبارت ‎if  [[ $var == foo || $var == bar || $var == more ... ]]‎ را بدون n مرتبه تکرار ‎$var‎، بررسی کنم.

چاره کار استفاده از case می‌باشد:

  # Bourne
  case "$var" in
   foo|bar|more) ... ;;
  esac

در Bash و ksh همین کار را‏، globهای توسعه یافته نیز می‌توانند در داخل فرمان ‎[[‎ انجام بدهند:

  # bash/ksh
  ${BASH_VERSION+shopt -s extglob}
  if [[ $var == @(foo|bar|more) ]]; then
   ...
  fi

به طور جایگزین، برای کنترل هر یک از اقلام لیست الگوها، می‌توانید یک حلقه بر روی آنها به کار ببرید.

  # bash/ksh93/zsh (w/ emulate ksh)

  # usage: pmatch string pattern [ pattern ... ]
  function pmatch {
    ${1+typeset x=}"${1-false}" &&
    while command shift; do
      [[ $x == $1 ]] && return
    done 2>/dev/null
    return 1
  }

  var='foo bar'
  if pmatch "$var" foo bar baz foo\* blarg; then
    : ...
  fi

ksh93 برای اجتماع(و) منطقی(اگر ‎$var‎ بر تمام الگوها منطبق شود، صحیح را برگشت می‌دهد)، می‌تواند از جداکننده الگوی & استفاده کند.

  # ksh93 فقط در پوسته‎
  [[ $var == @(foo&bar&more) ]] && ...

تنها برای پوسته‌هایی که (الگوهای extglob) زیرمجموعه ksh88 را پشتیبانی می‌کنند، می‌توانید استفاده منطقی از عملگر نفی الگوی فرعی را مطابق قوانین DeMorgan استفاده کنید. زیرنویس 1

  # bash/ksh88/etc...
  ${BASH_VERSION+shopt -s extglob}
  [[ $var == !(!(foo)|!(bar)|!(more)) ]] && ...

اما این مورد کاملا غیر شفاف است و خیلی کوتاه‌تر از نوشتن عبارتهای جداگانه برای هر الگو نیز نمی‌باشد.


CategoryShell

پرسش و پاسخ 66 (آخرین ویرایش ‎2013-01-14 22:03:43‎ توسط ormaaj)


 1. مترجم: مطابق قوانین تبدیل De Morgan در منطق گزاره‌ای:

  نفی (A و B) معادل است با (نفی A) یا (نفی B)‏ و به بیان دیگر ‎!(A & B)‎ معادل ‎(!A) | (!B)‎ است
  و همچنین:
  نفی (A یا B) معادل است با (نفی A) و (نفی B) به عبارتی ‎!(A | B)‎ همان ‎(!A) & (!B)‎ است

  (بازگشت)