منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پروتزهای متن باز

در دنیای امروز، حتی پروتز های پزشکی ابتدایی می توانند بسیار گران باشند. شرکت های بیمه همیشه خوب رفتار نمی کنند! و برخی امور پزشکی را در بیمه ی خود پوشش نمی دهند. با توسعه و انتشار طراحی های پروتز به صورت متن باز، این پروژه امیدوار است قیمت پروتز را به کمک حذف هزینه ی مالکیت معنوی، کاهش دهد.