منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن لطلاعات سیستمی توزیع های لینوکس

با استفاده از دستور uname در تمامی سیستم عامل های یونیکسی و دستور lsb_release در توزیع های مبتنی بر Redhat (مانند فدورا، CentOS) برای بدست آوردن اطلاعات سیستمی، می توان استفاده نمود. در ادامه سوئیچ های دستور uname گفته شده است.

 • سوئیچ s- : نمایش نام کرنل. در توزیع های لینوکسی نام کرنل Linux، در سیستم عامل سولاریس نام کرنل SunOS، در سیستم عامل مکینتاش نام کرنل Drawin و در سیستم عامل های مبتنی بر BSD مانند FreeBSD نام کرنل  است.
 • سوئیچ n- : نمایش نام ماشین (hostname)
 • سوئیچ v- : نمایش نسخه کرنل
 • سوئیچ r- : نمایش انتشار کرنل
 • سوئیچ m- : نمایش نام سخت افزار (32 یا 64 بیتی بودن)
 • سوئیچ p- : نوع پردازنده
 • سوئیچ i- : پلتفرم سخت افزاری
 • سوئیچ o- : نام سیستم عامل
 • سوئیچ a- نمایش تمامی اطلاعات بالا بصورت یکجا

خروجی های شکل زیر مربوط به سیستم عامل لینوکس است

uname -a

uname -r

uname -n <=> hostname

خروجی های شکل زیر مربوط به سیستم عامل مکینتاش است (سوئیچ های o- و i- در دستور uname در سیستم عامل مکینتاش وجود ندارد)

uname -a

uname -v

uname -r

uname -s

خروجی های شکل زیر مربوط به سیستم عامل سولاریس 11 است (سوئیچ های o- در دستور uname در سیستم عامل سولاریس 11 وجود ندارد)

uname -a

uname -r

uname -s

uname -m

uname -p

خروجی های شکل زیر مربوط به سیستم عامل FreeBSD است

uname -a

uname -s

uname -r

uname -n

uname -p

uname -o

دستور lsb_release در سیستم عامل لینوکس (توزیع های مبتنی بر Redhat) برای نمایش اطلاعاتی از توزیع نصب شده، مانند نسخه انتشار توزیع، نام توزیع، Codename توزیع و غیره.

 • برای نمایش نسخه توزیع از دستور زیر استفاده کنید.

lsb_release -r

 • برای نمایش توصیف و توضیح کوتاهی از توزیع از دستور زیر استفاده کنید.

lsb_release -d

 • برای نمایش کلیه اطلاعات از دستور زیر استفاده کنید.

lsb_release -aبرچسب ها : , , , , , , , , , , , ,