منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن میزان مصرف فرایند از حافظه

در تمامی سیستم عامل ها یک فرایند برای اجرا شدن لازم است ابتدا در حافظه اصلی قرار بگیرد، در واقع باید در فضای آدرس حافظه اصلی (یا RAM) قرار گرفته و سپس توسط زمانبند فرایند سیستم عامل برای اجرا شدن، پردازنده را دریافت می کند.

برای پیدا کردن میزان مصرف حافظه اصلی و حافظه مجازی برای فرایندی خاص، از دستورهای ps و top می توان استفاده کرد. دستور زیر میزان مصرف حافظه برای فرایندی با شماره یا PID=8108 را در زیر ستون MEM% را نشان می دهد.

ps -p 8108 -v

process_memory_usage_1

دستور زیر نیز میزان مصرف حافظه اصلی و مجازی را توسط دستور top برای فرایند 8108 نشان می دهد. (زیر ستون MEM% و VIRT)

top -p 8108

process_memory_usage_2

و همچنین می توان از فایل status مربوط به فرایند 8108 در زیر دایرکتوری proc/ نیز به صورت زیر برای پیدا کردن میزان مصرف حافظه مجازی نیز استفاده کرد.

cat /proc/8108/status | grep -i VMSIZE

process_memory_usage_3برچسب ها : , , , , , , ,