منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیشبینی سیگیت در مورد رقابت بین تکنولوژی های درایو

پیشبینی سیگیت در مورد رقابت بین تکنولوژی های درایو

wd raid edition hdd inside

شرکت سیگیت پیش بینی کرده است که هزینه های درایو های حالت جامد هیچ گاه مطابق با درایو های دیسک سخت نخواهد شد. البته با وجود این که درایو های دیسک سخت تا حدی طرفداران خود را از دست داده است ولی هنوز مصارف خاص خود را دارد.