منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیش‌گیری از رونویسی ناخواسته فایل


موقع تنظیم ‎noclobber‎ رونویسی محتویات یک فایل موجود توسط عملگر تغییر مسیر ‎>‎ غیرممکن خواهد شد. شاید در حالیکه قصد شما استفاده از عملگر تغییر مسیرِ ‎>>‎ باشد، ‎>‎ را برای تغییر مسیر خروجی یک فرمان به یک فایل موجود تایپ کرده باشید. اینجاست که noclobber به کار می‌آید، پیش‌گیری از حذف تصادفی محتوای یک فایل موجود.

چگونه کار می‌کند

ls > list

تنظیم noclobber را امتحان کنید

set -o noclobber

دوباره انجام بدهید

ls > list
bash: list: cannot overwrite existing file 

در صورتیکه noclobber برقرار باشد چگونه فایل را رونویسی نماییم

اگر تصمیم به رونویسی فایل گرفته‌اید، می‌توانید روش ‎>|‎ را به کار ببرید. از این قرار:

ls >| list 

غیر فعال نمودن noclobber

درست مانند برقرار کردن noclobber، غیرفعال کردن آن نیز میسر است، چنان که با کاربرد عملگر تغییر مسیر ‎>‎ رونویسی بتواند انجام گردد.

set +o noclobber


NoClobber (آخرین ویرایش ‎2012-09-27 12:53:11‎ توسط Valentin Bajrami)