منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی کاربران در لینوکس

پیکر
بندی کاربران در ویندوز از پیش برای مردم
مشخص بوده است و هر کاربر ویندوزی می داند
که برای پیکر بندی ویندوز باید به کنترل
پنل مراجعه کند اما در لینوکس بسته به نوع
توزیع این قسمت در جاهای متفاوتی رخ می
نماید
.

به
طور کلی ابزار پیکر بندی لینوکس در گنوم
در قسمت
system است..

برای
پیکر بندی کاربران لینوکسی باید به بخشusers and group
در
قسمتadministration
مراجعه
کرد با انتخاب این گزینه پنجره پیکربندی
کاربران یاز می شود
.برای
افزودن کاربر جدید باید بر روی
add
کلیک کنید

نام
و نام کاربری را وارد کرده و در صورت
احتیاج می توانید برای کاربر رمز بگذارید
.برای
این که عکس کاربر را تغییر دهید ابتدا
باید با نام کاربر جدید وارد سامانه شده
و از قسمت
preferences ازsystem پنجره About me را
باز کنید
.سپس
با استفاده از این پنجره می توانید اطلاعات
شخصی رمز لینوکس و تصویر کاربری را تغییر
دهید برای تغییر عکس کافی است بر روی نمایه
آن کلیک کرده و یک تصویر انتخاب کنید
.