منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی Device Type در Oracle RMAN

RMAN از دو نوع Diks و Tape به عنوان رسانه یا محل ذخیره سازی فایل ها و پشتیبان ها استفاده می کند. Disk می تواند یک دیوایس کامل یا پارتیشنی از دیسک و یا منابع ذخیره ساری مانند NAS یا یک دیسک راه دور از طریق NFS باشد. نوار یا Tape گونه دیگری است که با کلمه SBT مشخص می گردد. SBT  مخفف System Backup to Tape. این اصطلاح تعیین کننده پشتیبان های غیر دیسکی ( یعنی دیوایسی که پشتیبان بر روی آن انجام و ذخیره می شود غیر دیسک و بطور خاص نوار یا Tape است) می باشد و دیوایس غیر دیسکی همان نوار یا Tape می باشد.در مطلب “پیکربندی RMAN” چگونگی پیکربندی پارامتر های محیطی RMAN پارامتر محیطی CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK|SBT وجود دارد که آنرا می توان به DISK یا SBT تنظیم کرد. پیش فرض پارامتر محیطی DISK است که می توان با دستور زیر آنرا به SBT تغییر داد.

;CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO SBT

با دستور زیر آنرا به مقدار پیشفرض برگرداند.

;CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO CLEAR

و یا برای بازگرداندن به حالت پیشفرض یا همان تغییر به حالت DISK به جز دستور بالا می توان از دستور زیر نیز استفاده کرد.

;CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK

همچنین پارامتر تعیین نوع پشتیبان نیز متاثر از تعیین این پارامتر خواهد بود که می توانید مطلب “Backup Set و Backup Pieces در Oracle RMAN” را بخوانید. همچنین می توانید در زمان اجرای دستور BACKUP در محیط rman نوع دیوایس را بدون در نظر گرفتن مقدار پارامتر، تعیین کنید.

;BACKUP DEVICE TYPE TO SBT DATABASE

;BACKUP DEVICE TYPE TO SBT DATABASE PLUS ARCHIVELOG

;BACKUP DEVICE TYPE TO SBT TABLESPACE USERS

در سه دستور بالا حتی اگر مقدار پارامتر به DISK تنظیم شده باشد، بدون در نظر گرفتن آن، پشتیبان ها بر روی نوار ذخیره می شوند. (یعنی یک کانال ارتباطی به نوار صورت می گیرد که دیوایس آن از نوع نوار است)

;BACKUP DEVICE TYPE TO SBT DATABASE

;BACKUP DEVICE TYPE TO SBT DATABASE PLUS ARCHIVELOG

;BACKUP DEVICE TYPE TO SBT TABLESPACE USERS

همچنین می توان نوع دیوایس را در بلاک RUN به صورت زیر تعیین کرد. در دستور های بلاک RUN زیر اگر نوع دیوایس پیشفرض (مقدار پارامتر محیطی) برابر SBT بوده و مقدار پارامتر محطی MAXPIECESIZE برابر UNLIMITED باشد، از (مقدار) آنها صرف نظر شده و مقادیر مشخص شده درون بلاک RUN در نظر گرفته می شود.

}RUN

;ALLOCATE CHANNEL ch1 DEVICE TYPE DISK MAXPIECSIZE 2G

;BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG

{برچسب ها : , , , ,