منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی LVM از خط فرمان

در این مطلب با LVM و چگونگی پیکربندی آن در زمان نصب توزیع CentOS آشنا شدید. گام های پیکربندی آن به صورت ایجاد یک Physical Volume و سپس ایجاد یک Group Volume و در نهایت ایجاد و اختصاص Logical Volume ها (که نقش پارتیشن ها را دارند) به Group Volume می باشد.از دستور pvcreate برای ایجاد Physical Volume و gvcreate برای ایجاد Group Volume و lvcreate برای ایجاد Logical Volume استفاده می کنیم.

در این پست از توزیع فدورا 20 که بر روی ماشین مجازی نصب است استفاده می کنیم که شامل دو هارد دیسک 40 و 20 گیابایتی است. هارد 40 گیابایتی در زمان نصب فدورا به صورت پارتیشن های LVM پیکربندی شده است و از هارد 20 گیگابایتی برای این مطلب استفاده می کنیم.

*ls -l /dev/sd

brw-rw—-. 1 root disk 8,  0 Mar 13 17:07 /dev/sda
brw-rw—-. 1 root disk 8,  1 Mar 13 17:07 /dev/sda1
brw-rw—-. 1 root disk 8,  2 Mar 13 17:07 /dev/sda2
brw-rw—-. 1 root disk 8, 16 Mar 13 17:07 /dev/sdb

و همچنین خروجی دستور df -h به صورت زیر است. دایرکتوری boot/ از نوع پارتیشن های استاندارد لینوکسی است.

  • نمایش و ایجاد Physical Volume

از دستور pvdisplay می توانید برای نمایش اطلاعاتی در مورد Physical Volume ها نشان دهید. بر روی پارتیشن دوم از هارد یکم، Physical Volume به اندازه 33 گیابایت ایجاد کرده است (پارتیشن دوم یعنی sda2 به دایرکتوری boot/ اختصاص داده شده است.). با دستور pvscan و pvs نیز می توانید اطلاعات مشابهی در فرمتی متفاوت بدست آورید.


برای ایجاد یک Physical Volume از دستور pvcreate استفاده می کنیم. برای مثال کل هارد دیسک دوم یعنی sdb را به عنوان Physical Volume جدید استفاده می کنیم. از دستور زیر استفاده کنید.

pvcreate /dev/sdb

OUTPUT : Physical Volume “/dev/sdb” Successfully Created

دوباره دستور pvdisplay یا pvscan و یا pvs را اجرا کنید تا اطلاعات هر دو Physical Volume موجود نشان داده شود.

  • نمایش و ایجاد Group Volume

گام بعدی ایجاد یک Group Volume است. با یکی از دستور های vgdisplay, vgscan و یا vgs می توانید اطلاعاتی از Group Volume ها را بدست آورید. در خروجی زیر fedora نام گروه است.

vgscan

OUTPUT

Reading all physical volumes.  This may take a while
Found volume group “fedora” using metadata type lvm2

ایجاد یک گروه با تعیین نام برای آن و همچنین اختصاص یک یا چند Physical Group به آن با دستور vgcreate صورت می گیرد.

vgcreate VG_NAME path_to_physical_volumes

vgreate vol_grp2 /dev/sdb

OUTPUT : Volume Group “vol_grp2″ Successfully Created

یکی از دستور های vgdisplay, vgscan و یا vgs را اجرا کنید تا اطلاعات گروه ها را ببینید.

vgscan

vgs

vgdisplay

یا می توانید از دستور یز یک گروه را با چندین Physical Volume اختصاص داده شده به آن ایجاد کنید. در مثال زیر vol_grp3 نام گروه که دو Physical Volume که دو پارتیشن هارد سوم هستند به آن اختصاص داده شده است.

vgcreate vol_grp3 /dev/sdc2 /dev/sdc3

  • نمایش و ایجاد Logical Volume

آخرین گام در پیکربندی LVM ایجاد Logical Volume هاست. برای نمایش Logical Volume های ایجاد شده یکی از دستور های lvdisplay, lvscan و یا lvs را استفاده کنید.

lvscan

lvs

lvdisplay

از دستور lvcreate برای ایجاد یک Logical Volume استفاده می کنیم. سوییچ L- برای تعیین اندازه سایز آن که می توانید بر حسب مگابایت با کلمه M و یا گیابایت با کلمه G ایجاد کنید. از سوییچ n- برای تعیین نام آن استفاده می کنیم. در زیر دو Logical Volume به اندازه 500 مگابایت و 2 گیگابایت ایجاد کرده ایم.

lvcreate -L SIZE K|M|G -n Logical_Volume_NAME GROUP_VOLUME_NAME

lvcreate -L 500M -n logical_vol1 vol_grp2

lvcreate -L 2G -n logical_vol2 vol_grp2

  • ایجاد سیستم فایل بر روی Logical Volume

پس از پیکربندی LVM و ایجاد Logical Volume ها باید نسخت بر روی آنها سیستمی فایل (به طور مثال از نوع ext3 یا ext4) نصب کنیم. دستور زیر بر روی دو Logical Volume ایجاد شده در بالا به ترتیب سیستم فایل های ext3 و ext4 نصب می کنیم. (توجه کنید که Logical Volume ها به عنوان پارتیشن هستند که باید بر روی آنها سیستم فایل نصب شود)

mkfs.ext3 /dev/vol_grp2/logical_vol1

mkfs.ext4 /dev/vol_grp2/logical_vol2

از خطوط بالا مشخص است که به ازای هر Group Volume یک دایرکتوری زیر دایرکتوری dev/ ایجاد می شود و Logical Volume های مربوط به در این دایرکتوری قرار می گیرند. پس از نصب سیستم فایل بر روی Logical Volume می توانید با دستور mount پارتیشن ایجاد شده را بر روی یک دیارکتوری متصل کنید.

mount /dev/vol_grp2/logical_vol2 /sharesبرچسب ها : , , , , ,